Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki

Instytutu Filologii Germańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami).
Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.                                                                                             

Warunki konkursu:

 1. Posiadanie tytułu magistra; praca magisterska z zakresu językoznawstwa,
 2. Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa germanistycznego, w szczególności translatoryki, w tym publikacje artykułów naukowych w czasopismach z listy MNiSW, 
 3. przygotowanie teoretyczne i doświadczenie w zakresie tłumaczenia specjalistycznego,
 4. udokumentowany dorobek w zakresie czynnego udziału w międzynarodowych językoznawczych i translatorycznych konferencjach naukowych,
 5. sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie językoznawstwa germanistycznego, w szczególności na obszarze translatoryki,
 6. udokumentowane doświadczenie dydaktyczne: przygotowanie i prowadzenie zajęć ze studentami filologii germańskiej (lub analogicznego kierunku) na I i II stopniu studiów,
 7. działalność organizacyjna w zakresie szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza organizacja przedsięwzięć (konferencje i in.) o charakterze naukowym i praktyk studenckich,
 8. odpowiadająca natywnej znajomość języka polskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem polskiej fachowej terminologii językoznawczej,
 9. biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem niemieckiej fachowej terminologii językoznawczej (translatorycznej),
 10. udokumentowany udział w projektach tłumaczeniowych.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopia dyplomu magistra,
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 6. wykaz publikacji naukowych,
 7. informacja o planach badawczych,
 8. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z zakresu językoznawstwa niemieckiego,
 9. program zajęć o charakterze monograficznym z zakresu translatoryki (30 godzin ćwiczeń lub konwersatorium), adresowanych do studentów I stopnia kierunku filologia germańska,
 10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,
 11. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.                                                                                                                       Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.           

Dokumenty należy złożyć  do 8 czerwca 2020 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b, 50–140 Wrocław. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą – liczy się termin wpływu dokumentów do IFG. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifg@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.                                                                                                                               Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  9 czerwca 2020 r.

Na podaniu należy dopisać:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”   

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.                                                      

                                                                                                                                                                Dziekan Wydziału Filologicznego