Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848 r. Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs

                                                               na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848 r.                                                         Instytutu Filologii Germańskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

Podjęcie pracy w uczelni przewidziane jest od 01.10.2020 r.

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych, dyscyplina: literaturoznawstwo,
 2. dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa zaświadczony publikacjami,
 3. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej (filologia germańska lub analogiczne),
 4. doświadczenie naukowe i organizacyjne we współpracy międzynarodowej,
 5. doświadczenie w redakcji i korekcie tekstów,
 6. udział w projektach badawczych.
 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki,
 5. spis publikacji naukowych,
 6. informacja o planach badawczych,
 7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez uczonego posiadającego stopień doktora habilitowanego,
 8. odpis dyplomu doktora,
 9. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie literatury niemieckiej do 1848 r. dla studentów filologii germańskiej,
 10. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,
 11. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.                                                                                                                       Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy złożyć  do 5 czerwca 2020.r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b, 50–140 Wrocław. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą – liczy się termin wpływu dokumentów do IFG. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifg@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  9 czerwca 2020 r.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.                               

Dziekan Wydziału Filologicznego