Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska
 Instytutu Filologii Germańskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2020 r.
 

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 

  1. posiadanie tytułu doktora nauk humanistycznych, dyscyplina: literaturoznawstwo,
  2. dorobek naukowy dotyczący kultury Śląska,
  3. udokumentowane uczestnictwo w konferencjach i seminariach germanistycznych,
  4. udokumentowane badawcze pobyty zagraniczne, 
  5. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na filologii germańskiej (lub analogicznym kierunku),
  6. biegła znajomość języka niemieckiego i języka polskiego w mowie i piśmie, biegła znajomość terminologii literaturoznawczej w obu językach;
  7. działalność organizacyjna w szkole wyższej, zwłaszcza współorganizowanie konferencji i seminariów,
  8. sprecyzowane plany rozwoju naukowego,
  9.  gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego w zakresie od A1 do C2 wg ESOKJ.

 

Wymagane dokumenty:

 

1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy,

4.odpis dyplomu doktorskiego ,

5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6. wykaz publikacji naukowych,

7. informacja o planach badawczych,

8. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny literaturoznawstwa niemieckiego,

9.  program zajęć o charakterze monograficznym z zakresu literaturoznawstwa germanistycznego (30 godzin wykładu lub konwersatorium).

10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,

11. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę

Dokumenty należy złożyć na adres: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,  pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław do dnia 5 czerwca do godz. 12.00. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą – liczy się termin wpływu dokumentów do IFG. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifg@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 czerwca 2020 r.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.                                                                                                              

Dziekan Wydziału Filologicznego