Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Filologii Nowołacińskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

 

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 

ogłasza

 

KONKURS

 

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Filologii Nowołacińskiej

w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

na Wydziale Filologicznym

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.

 

 

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 

 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo

 2. dorobek badawczy dotyczący literaturoznawstwa nowołacińskiego

 3. sprecyzowane plany rozwoju naukowego

 4. znajomość języka łacińskiego udokumentowana tłumaczeniami z tego języka;

 5. wykazanie uzdolnień i zamiłowania do pracy badawczej i dydaktycznej;

 6. doświadczenie zawodowe w pracy akademickiej;

 7. znajomość języka polskiego na poziomie akademickim.

 

 1. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

 2. życiorys;

 3. kwestionariusz osobowy;

 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych

i organizacyjnych;

 1. odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych

 2. świadectwo pracy i opinię o pracy z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat pracował poza Uniwersytetem

 3. wykaz publikacji naukowych,

 4. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej;

 5. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu praktycznej nauki języka łacińskiego

 6. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

 7. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

 1. Dokumenty należy złożyć do 5.06.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław. W przypadku dokumentacji przesłanych pocztą, liczy się termin wpływu dokumentów do ISKSiO

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9.06.2020 r.*

 

 

 1. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 

* Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Dziekan Wydziału Filologicznego

 

The Dean of the Faculty of Philology, University of Wroclaw

invites applications for a position as an assistant professor at the Department of Neo-Latin Studies in the Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies

 

The possition is available since 01.04.2020

 

 

I Qualifications for appointment include

1) PhD in the literary studies (in the field of Neo-Latin studies);

2) knowledge of Latin language proven by translations from this language;

3) demonstrated teaching skills and experience

4) experiences in the academic work

5) fluent Polish for academic teaching

 

II Applicants are required to send the following materials:

1) cover letter addressed to the Rector of the University

2) curriculum vitae;

3) personal questionnaire

4) personal note on research & academic achievement

5) certified copy of the PhD degree

6) opinion of the former employer

7) a list of academic publications, characteristics of teaching experience and other achievements in the field of the organization of the academic life and the popularization of knowledge.

8) at least one opinion about the academic, educational and organizational achievements, drawn up by a person dealing with academic activities who has academic degree of doctor habilitatus or the title of professor in the area covered by the interests of the candidate or a related field;

9) an example of syllabus of 30hour classes of practical Arabic language;

10) declaration that University of Wrocław will be the first place of employment in the case of the winning a competition

11) other documents

 

 

 

Documents must be submitted by 21.XX.XXXX hour 12 a.m. to:
dean’s office of the Wydział Filologiczny, pl.
Nankiera 15b, 50-140 Wrocław


The decision is to be taken on 22.XX.XXXX

 

On the cover letter should be written: Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

 

 

Note: University of Wrocław does not provide accommodation


 

Dean of the Faculty of Philology