Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 

ogłasza

 

KONKURS

 

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich

w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

na Wydziale Filologicznym

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2020 r.

 

 

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia lub historia;

 2. dorobek badawczy w zakresie badań nad językoznawstwem historyczno-porównawczym i/lub historią literatury antycznej i/lub archeologią klasyczną i/lub historią świata starożytnego;

 3. sprecyzowane plany rozwoju naukowego;

 4. doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu akademickim;

 5. wykazanie uzdolnień i zamiłowania do pracy badawczej i dydaktycznej;

 6. znajomość języka starożytnego udokumentowana tytułem naukowym magistra w zakresie filologii klasycznej, filologii orientalnej lub analogicznym

 

 1. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

 2. życiorys;

 3. kwestionariusz osobowy;

 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych

i organizacyjnych;

 1. odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych;

 2. świadectwo pracy i opinię o pracy z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat pracował poza Uniwersytetem

 3. wykaz publikacji naukowych;

 4. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej;

 5. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia klasyczna lub studia śródziemnomorskie.

 6. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

 7. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

 1. Dokumenty należy złożyć do 5.06.2020 r. do godz. 12.00 w w sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław. W przypadku dokumentacji przesłanych pocztą, liczy się termin wpływu dokumentów do ISKSiO

 

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9.06.2020 r.*

 

 

 1. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 

* Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Dziekan Wydziału Filologicznego