Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2020 r. Zatrudnienie na czas określony.

 

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 

 1. posiadanie stopnia doktora w zakresie językoznawstwa;
 2. dorobek naukowy dotyczący językoznawstwa italianistycznego;
 3. sprecyzowane plany rozwoju naukowego;
 4. doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w zakresie nauczania języka włoskiego i językoznawstwa italianistycznego;
 5. biegła znajomość języka włoskiego w mowie i piśmie;
 6. gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka włoskiego w zakresie od A1 do C2 wg ESOKJ;
 7. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w środowisku uniwersyteckim;
 8. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem naukowo-dydaktycznym Zakładu Italianistyki oraz potrzebami IFR: zainteresowania badawcze w zakresie językoznawstwa italianistycznego w kontekście porównawczym; doświadczenie w zakresie tłumaczenia; doświadczenie w zakresie kształcenia tłumaczy; doświadczenie w redagowaniu prac zbiorowych oraz organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich; znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu doktorskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. informację o  planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 8. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez uczonego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej (z wyłączeniem promotora rozprawy doktorskiej);ę
 9. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu gramatyki języka włoskiego lub historii języka włoskiego (ćwiczenia lub konwersatorium na I stopniu studiów);
 10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 11. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

 1. Dokumenty należy złożyć do 5 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Bp. Nankiera 4, 50–140 Wrocław.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 czerwca 2020 r.*
 3. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

*    Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego