Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy

w Zakładzie Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).
 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2020 r. Zatrudnienie na czas określony.

 

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa francuskiego lub   

       romańskiego lub translatologii z głównym językiem francuskim;

 1. doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania tłumaczenia oraz języka francuskiego jako obcego, w tym praca  

      dydaktyczna w uczelni wyższej o profilu akademickim, odpowiednio: co najmniej pięcioletnie w przypadku kandydatów z            

      tytułem zawodowym magistra; co najmniej trzyletnie w przypadku kandydatów ze stopniem doktora; gotowość prowadzenia

      zajęć z praktycznej nauki języka francuskiego w zakresie od A1 do C2 wg ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem języków

      specjalistycznych;

 1. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w środowisku uniwersyteckim;
 2. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z potrzebami IFR: znajomość

      drugiego (innego niż francuski) języka romańskiego oraz gotowość prowadzenia zajęć z tego języka; zainteresowania

      badawcze w zakresie translatologii lub pokrewnym; udokumentowane kwalifikacje w zakresie tłumaczenia; znajomość języka  

      angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych;
 5. kopię dyplomu magisterskiego lub doktorskiego;
 6. świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy wraz z opinią pracodawcy, jeśli kandydat nie był zatrudniony wcześniej

      w Uniwersytecie Wrocławskim;

 1. co najmniej jedną opinię o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez uczonego posiadającego stopień

      doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie       

      pokrewnej innego niż promotor pracy doktorskiej;

 1. autorski program zajęć z zakresu nauczania tłumaczenia (30 godzin/15 jednostek zajęć);  
 2. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem

      pracy;

 1. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 1. Dokumenty należy złożyć do 5 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Bp. Nankiera 4, 50–140 Wrocław.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 czerwca 2020 r.*
 3. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

*    Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego