Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starszy wykładowca w Zakładzie Języka Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej

DZIEKAN

WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Zakładzie Języka Niderlandzkiego

Katedry Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

I. Podjęcie pracy w uczelni przewidziane jest od 1.10.2020 r.

II. Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra niderlandystyki, filologii niderlandzkiej lub pokrewnego, lub stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa niderlandzkiego;

 2. znajomość języka niderlandzkiego na poziomie analogicznym do natywnego;

 3. doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka niderlandzkiego na poziomie akademickim, odpowiednio: co najmniej pięcioletnie w przypadku kandydatów z tytułem zawodowym magistra; co najmniej trzyletnie w przypadku kandydatów ze stopniem doktora nauk humanistycznych;

 4. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria: prowadzenie zajęć kształcących różne typy i obszary kompetencji językowej, w tym specjalistyczne w zakresie praktycznej nauki języka niderlandzkiego.

III. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

 2. życiorys,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz osiągnięć na polu organizacji dydaktyki i popularyzacji wiedzy o krajach niderlandzkojęzycznych,

 5. projekt zajęć w zakresie nauczania języka niderlandzkiego przewidzianych na 30 godz.,

 6. wykaz publikacji, charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra lub porównywalnego, lub stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa niderlandzkiego,

 8. co najmniej jedną opinię o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie języka, literatury lub kultury niderlandzkiej.

 9. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,

 10. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

IV. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do 5 czerwca 2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Katedry Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław, lub przesłać mailowo skany wymaganych dokumentów na adres . Osoba, która wygra konkurs, jest zobowiązana do uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej.

V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 czerwca 2020 r.*

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

* Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego

THE DEAN OF THE FACULTY OF LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES

AT THE UNIVERSITY OF WROCŁAW

invites applications for the position of senior lecturer

in the Department of Dutch Language

at the Chair of Dutch Studies, University of Wrocław

 

Applicants should meet the requirements of the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Polish Gouvernment Gazette from 2018, point 1668).

 

I. The successful candidate is expected to start work on 1 October 2020.

II. REQUIREMENTS

 1. MA degree in the Humanities in the field of Dutch linguistics or literary studies, or PhD degree in the Humanities in the field of Dutch linguistics;

 2. Dutch language proficiency on a level similar to native speaker;

 3. teaching experience in the field of foreign language acquisition – Dutch at an academic level, respectively: at least five years in the case of candidates with a MA degree; at least three years in the case of candidates with a PhD degree;

 4. Additional criteria will be also considered: teaching experience in the field of Dutch language acquisition, ability to organize courses developing various language competences, including Dutch for special purposes.

III. The applicants are requested to submit the following documents:

 1. a letter of application addressed to the Rector of the University of Wrocław,

 2. curriculum vitae,

 3. a personal information form,

 4. a narrated curriculum vitae presenting the candidate’s teaching experience, as well as other achievements in the field of organisation of teaching and popularising knowledge of Dutch speaking countries,

 5. a course syllabus of Dutch as a foreign language comprising 30 hours of teaching,

 6. a list of publications, description of the teaching experience as well as other achievements in the field of organisation of academic life and popularising science,

 7. a copy of the MA degree or PhD degree certificate,

 8. at least one letter of recommendation concerning the candidate’s teaching and organisational experience, prepared by of an academic in possession of a habilitation certificate or by a professor in the field of Dutch language, literature or culture.

 9. a statement that in case of winning the competition Wrocław University will by the basic place of work,

 10. possible other documents justifying the candidacy.

IV. The documents listed above should be submitted by 5 June 2020, 12.00 hours, at the Office of the Chair of Dutch Studies at the University of Wrocław, Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław, or sent as electronic scans via e-mail to . The successful candidate must complete the documents with their paper version.

V. The results of the application procedure will be announced on 9 June 2020.*

 

The cover letter must contain the following clause: “I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of organising and conducting the competition procedure and sharing information on its results. I acknowledge that the University of Wrocław (Uniwersytet Wrocławski), pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, is the controller of my personal data. I am aware that data submission is voluntary, however, necessary to implement the objectives for which the data have been collected (in accordance with the Act of 10 May 2018 on personal data protection, Journal of Laws of 2018, item 1000)”.

 

* The Dean reserves himself the right to leave the application procedure unresolved without giving a reason.

 

The Dean of the Faculty

of Language and Literature Studies