Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Języka Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Języka Niderlandzkiego

Katedry Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 

I. Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 01.07.2020 r.

 

II. Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii niderlandzkiej, niderlandystyki, językoznawstwa w zakresie niderlandystyki lub analogicznego,

 2. dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa,

 3. potwierdzone doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka niderlandzkiego na poziomie akademickim,

 4. sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie językoznawstwa stosowanego,

 5. znajomość języka niderlandzkiego na poziomie C2.

 

III. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

 2. życiorys,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz osiągnięć na polu organizacji dydaktyki i popularyzacji wiedzy o krajach niderlandzkojęzycznych,

 5. plany rozwoju naukowego,

 6. projekt zajęć w zakresie nauczania języka niderlandzkiego (zwłaszcza ćwiczeń gramatycznych) przewidzianych na 30 godz.,

 7. wykaz publikacji, charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

 8. odpis dyplomu magisterskiego,

 9. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie języka, literatury lub kultury niderlandzkiej.

 10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,

 11. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

IV. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do 5 czerwca 2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Katedry Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław, lub przesłać mailowo skany wymaganych dokumentów na adres . Osoba, która wygra konkurs, jest zobowiązana do uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej.

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 czerwca 2020 r.*

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

* Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego

THE DEAN OF THE FACULTY OF LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES

AT THE UNIVERSITY OF WROCŁAW

invites applications for the position of ASSISTANT

in the Department of Dutch Language

at the Chair of Dutch Studies, University of Wrocław

 

Applicants should meet the requirements of the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Polish Gouvernment Gazette from 2018, point 1668).

 

I. The successful candidate is expected to start work on 1 July 2020.

 

II. REQUIREMENTS

 1. Master degree in the Humanities in the field of Dutch linguistics, Dutch studies or similar,

 2. scientific achievements in the field of linguistics,

 3. teaching experience in the field of foreign language acquisition – Dutch at an academic level,

 4. a specific schedule of scientific development in the field of applied linguistics,

 5. Dutch language proficiency at the level of C2.

 

III. The applicants are requested to submit the following documents:

 1. a letter of application addressed to the Rector of the University of Wroclaw,

 2. curriculum vitae,

 3. a personal information form,

 4. a narrated curriculum vitae presenting the candidate’s scientific experience, as well as achievements in the field of organisation of teaching and popularising of knowledge of Dutch speaking countries,

 5. a schedule of scientific development,

 6. a course syllabus of Dutch as a foreign language (especially grammar excercises) comprising 30 hours of teaching,

 7. a list of publications, description of the teaching experience as well as other achievements in the field of organisation of academic life and popularising science,

 8. a copy of the Master degree certificate,

 9. at least one letter of recommendation concerning the candidate’s scientific, teaching and organisational experience, prepared by of an academic in possession of a habilitation certificate or by a professor in the field of Dutch language, literature or culture,

 10. a statement that in case of winning the competition Wrocław University will by the basic place of work,

 11. possible other documents justifying the candidacy.

 

IV. The documents listed above should be submitted by 5 June 2020, 12.00 hours, at the Office of the Chair of Dutch Studies at the University of Wrocław, Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław, or sent as electronic scans via e-mail to . The successful candidate must complete the documents with their paper version.

 

V. The results of the application procedure will be announced on 9 June 2020.*

 

The cover letter must contain the following clause: “I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of organising and conducting the competition procedure and sharing information on its results. I acknowledge that the University of Wrocław (Uniwersytet Wrocławski), pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, is the controller of my personal data. I am aware that data submission is voluntary, however, necessary to implement the objectives for which the data have been collected (in accordance with the Act of 10 May 2018 on personal data protection, Journal of Laws of 2018, item 1000)”.

 

* The Dean reserves himself the right to leave the application procedure unresolved without giving a reason.

The Dean of the Faculty

of Language and Literature Studies