Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Bibliotekoznawstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Dziekan

Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bibliotekoznawstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 1 października 2020 r.

Warunki konkursu:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie bibliologii i informatologii lub nauki o komunikacji społecznej i mediach lub dyscyplin pokrewnych (nauki społeczne i humanistyczne),

 2. udokumentowane publikacjami i referatami wygłoszonymi na konferencjach zainteresowania badawcze książką (w Polsce, w innych krajach europejskich i USA, interdyscyplinarne badania nad książką) lub biblioteką, teorią i historią bibliotek oraz współczesnym bibliotekarstwem,

 3. doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej (prowadzenie konwersatoriów),

 4. udokumentowane zaangażowanie w prace organizacyjne w ramach instytucji akademickich (w tym organizacja konferencji/ sympozjów),

 5. znajomość języków obcych, poświadczona certyfikatami (wymagana znajomość co najmniej dwóch języków obcych).

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

 2. życiorys,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,

 5. spis publikacji naukowych,

 6. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,

 7. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę zajmującą się działalnością naukową, posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej,

 8. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu bibliotekoznawstwa, dotyczący struktury organizacyjnej i działalności bibliotek, w przeszłości i/lub współcześnie, poza Polską, w perspektywie uwzględniającej polskie warunku jako kontekst porównawczy,

 9. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,

 10. inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

 

Dokumenty należy złożyć do 05.06.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 09.06.2020 r. *

 

Na podaniu należy dopisać: : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

* Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego