Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2020 r. Zatrudnienie na czas określony.

 

 • Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 1. posiadanie stopnia doktora w zakresie językoznawstwa;
 2. dorobek naukowy dotyczący językoznawstwa francuskiego lub językoznawstwa porównawczego francusko-polskiego;
 3. sprecyzowane plany rozwoju naukowego;
 4. doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim w zakresie językoznawstwa francuskiego lub nauczania języka francuskiego jako obcego;
 5. gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka francuskiego w zakresie od A1 do C2 wg ESOKJ, w tym w zakresie języków specjalistycznych;
 6. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w środowisku uniwersyteckim;
 7. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem naukowo-dydaktycznym Zakładu Językoznawstwa Francuskiego oraz potrzebami IFR: znajomość języka francuskiego na poziomie odpowiadającym  natywnemu; znajomość innych języków obcych, w tym języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym (także związane z pracą w przedsiębiorstwach lub organizacjach poza systemem edukacji, szkolnictwa wyższego).

 

 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu doktorskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań, nowatorstwo i wagę projektu w stosunku do istniejącego stanu wiedzy);
 8. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez uczonego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej (z wyłączeniem promotora rozprawy doktorskiej);
 9. program zajęć o charakterze monograficznym z zakresu językoznawstwa francuskiego (30 godzin ćwiczeń lub konwersatorium);
 10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 11. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

 • Dokumenty należy złożyć do 5 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Bp. Nankiera 4, 50–140 Wrocław.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 czerwca 2020 r.*
 • Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

*    Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Dziekan Wydziału Filologicznego