Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych;

 2. dorobek naukowy zaświadczony publikacjami w zakresie nauk o mediach i komunikacji społecznej lub nauk o kulturze;

 3. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej lub nauk o kulturze;

 4. znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawne funkcjonowanie w środowisku akademickim;

 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Medioznawstwa: prowadzenie badań związanych z funkcjonowaniem współczesnych mediów.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

 2. życiorys;

 3. kwestionariusz osobowy;

 4. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,

 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;

 6. spis publikacji naukowych;

 7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;

 8. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej lub zakresów pokrewnych;

 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 1. Dokumenty należy złożyć do 05.06.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15, 50–383 Wrocław.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.06.2020 r. *.

 3. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Dziekan Wydziału Filologicznego