Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta  w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu  Filologii Germańskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

Podjęcie pracy w uczelni przewidziane jest od 01.10.2020 r.

Warunki konkursu:                                                                                                                                                                                  •        posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii germańskiej (lub analogicznego),

•         dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa germanistycznego, translatoryki i translatologii, badań kontrastywnych niemiecko-polskich i polsko-niemieckich, pragmalingwistyki,
•        doświadczenie  i przygotowanie teoretyczne w zakresie tłumaczenia specjalistycznego,
•        udokumentowany czynny udział w językoznawczych konferencjach naukowych,
•        sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie językoznawstwa germanistycznego, w szczególności translatoryki i badań kontrastywnych,
•        doświadczenie dydaktyczne: przygotowywanie i prowadzenie zajęć ze studentami filologii germańskiej z zakresu językoznawstwa germanistycznego,  translatoryki, badań kontrastywnych,
•        udokumentowana działalność organizacyjna w zakresie szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza organizacja przedsięwzięć (konferencje i in.) o charakterze naukowym,
•        biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie ze szczególnym uwzględnieniem niemieckojęzycznej fachowej terminologii z zakresu językoznawstwa,
•        biegła, odpowiadająca natywnej, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem polskiej fachowej terminologii językoznawczej,
•        udokumentowane zagraniczne pobyty badawcze,
•         znajomość nowoczesnych metod pracy nad tekstem naukowym,
•        komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy,

4. odpis dyplomu magisterskiego,

5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6. wykaz publikacji naukowych,

7. informacja o planach badawczych,

8. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora  z dziedziny językoznawstwa niemieckiego,

9. program zajęć o charakterze monograficznym z zakresu językoznawstwa dla studentów filologii germańskiej (30 godzin  konwersatorium),

10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,

11. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.                                                                                                              

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy złożyć  do 5 czerwca 2020r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b, 50–140 Wrocław. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą – liczy się termin wpływu dokumentów do IFG. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifg@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  9 czerwca 2020 r.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.             

                                                                                                  

                                                                                                                                Dziekan Wydziału Filologicznego