Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208, poz. 1668).

Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 1.10.2020 r.

I. Warunki konkursu:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii rosyjskiej (lub analogicznym)
  lub stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych;
 • doświadczenie w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego na poziomie uniwersyteckim;
 • udokumentowany staż pracy dydaktycznej odpowiednio: co najmniej pięcioletni w przypadku kandydatów z tytułem zawodowym magistra: co najmniej trzyletni w przypadku kandydatów
  ze stopniem doktora nauk humanistycznych;
 • doświadczenie organizacyjne w szkole wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej;
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej
  i w środowisku uczelnianym;
 • komisja konkursowa uwzględni również następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego IFS: publikacje
  w zakresie dydaktyki języka rosyjskiego, znajomość i umiejętność stosowania innowacyjnych metod z zakresu dydaktyki języka rosyjskiego, odbycie kursów i szkoleń w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

II. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych
  i organizacyjnych;
 6. co najmniej jedna opinia o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub dziedzinie pokrewnej;
 7. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu PNJR – gramatyki funkcjonalnej
  dla III roku studiów I stopnia;
 8. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 9. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

III. Dokumenty należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych
dokumentów)
do dnia 01.06.2020 r. na adres: aldona.rogula@uwr.edu.pl

Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat będzie proszony o złożenie oryginałów dokumentów w sekretariacie Instytutu Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.06.2020 r.*

 Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości,
iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”

 * Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dziekan Wydziału Filologicznego