Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta (1) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (1) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208, poz. 1668).

Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 1.10.2020 r.

I. Warunki konkursu:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii rosyjskiej (praca magisterska
  z zakresu językoznawstwa);
 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie językoznawstwa rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących językoznawstwa konfrontatywnego;
 • czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach, publikacje w czasopismach naukowych);
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej
  i w środowisku uczelnianym;
 • komisja konkursowa uwzględni również następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Języka Rosyjskiego IFS: posiadanie wiedzy specjalistycznej
  i doświadczenia dydaktycznego w zakresie gramatyki języka rosyjskiego oraz językoznawstwa ogólnego i konfrontatywnego.

II. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 4. odpis dyplomu magisterskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych
  i organizacyjnych;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub dziedzinie pokrewnej;
 8. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu Gramatyki konfrontatywnej rosyjsko-polskiej dla I roku studiów II stopnia;
 9. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 10. inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

III. Dokumenty należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych
dokumentów)
do dnia 01.06.2020 r. na adres: aldona.rogula@uwr.edu.pl z adnotacją
   „Asystent (1) w Zakładzie Języka Rosyjskiego”.

Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany kandydat będzie proszony o złożenie oryginałów dokumentów w sekretariacie Instytutu Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.06.2020 r.*

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości,
iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”

 * Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dziekan Wydziału Filologicznego