Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Estetyki w Instytucie Filozofii

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Estetyki w Instytucie Filozofii

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymogi konkursu:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia;
 2. predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego oraz gotowość do pracy organizacyjnej na Uniwersytecie;
 3. znaczący dorobek naukowy, w tym publikacje anglojęzyczne;
 4. preferowane obszary badawczo-dydaktyczne:  filozofia sztuki i estetyka, w szczególności estetyka współczesna oraz badania prowadzone w perspektywie biokulturowej, wskazane zainteresowania problematyką etyczną, a także z zakresu filozofii społecznej i politycznej oraz filozofii kultury;
 5. skonkretyzowane i zaawansowane plany habilitacyjne w zakresie wymienionych obszarów;
 6. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi;
 7. udokumentowane, co najmniej 3-letnie doświadczenia dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie nauczania filozofii lub etyki;
 8. biegłość w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 9. uczestnictwo w projektach badawczych;
 10. udokumentowane osiągnięcia w pozyskiwaniu środków na badania naukowe;
 11. działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim.

Osoby przystępujące do konkursu winny złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. wykaz publikacji;
 3. autoreferat, prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, w zakresie popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego;
 4. życiorys;
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. opinia samodzielnego pracownika naukowego;
 7. odpis dyplomu doktora.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, pokój 124.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 1 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2020 r. Zatrudnienie od 1 października 2020 r.

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).