Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geomorfologii IGRR 2

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

                         ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie od 1 lipca 2020 roku.

Słowa kluczowe: geomorfologia - geomorfologia strukturalna - kartowanie geomorfologiczne – geoturystyka

 

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi w tym w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

 

Warunki jakie winni spełniać kandydaci :

 

 1. doświadczenie badawcze i udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie geomorfologii, w szczególności geomorfologii strukturalnej
 2. znacząca część dorobku publikacyjnego powinna pochodzić z czasopism o zasięgu międzynarodowym, posiadających Impact Factor i indeksowanych przez Web of Science
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim i polskim
 4. udokumentowane kierowanie projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki (lub analogicznej instytucji zagranicznych)
 5. doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych
 6. czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
 7. predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych
 8. udokumentowany dorobek w zakresie popularyzacji geografii

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. co najmniej jedną opinię sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej,
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 16 maja 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 26 czerwca 2020 roku.

                                                                                                                         

                                                    Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr       

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.