Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowiska adiunkta, asystenta lub wykładowcy (2 stanowiska) w Instytucie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta, asystenta lub wykładowcy (zatrudnienie na czas określony maksymalnie na cztery lata lub na czas nieokreślony) w Instytucie Informatyki. Zatrudnienie nastąpi od 1.10.2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.).

Stanowiska adiunkta przewidziane są dla osób kończących studia doktoranckie w zakresie informatyki lub matematyki lub posiadających stopień naukowy doktora w zakresie informatyki. 

Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni się wykazać dorobkiem naukowym opublikowanym w bardzo dobrych czasopismach naukowych oraz aktywnością naukową po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wysoko oceniana będzie też aktywność w staraniach o granty. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni mieć doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym lub relewantne doświadczenie w przemyśle wysokich technologii. Kandydaci nie mający takiego doświadczenia muszą wyjaśnić, w składanym podaniu, jakie mają perspektywy uzyskania takiego doświadczenia (w ramach udzielonego przez UWr. bezpłatnego urlopu) i oświadczyć, że przyjmują do wiadomości, że jeżeli w ciągu najdalej dwóch lat od momentu zatrudnienia nie rozpoczną takiego stażu, to będzie to podstawą do negatywnej oceny.

Oprócz dokumentacji, wymagane będą dwa listy rekomendacyjne, w tym jeden spoza swojego ośrodka.  Listy rekomendacyjne powinny być zaadresowane do Dyrektora Instytutu Informatyki prof. dr. hab. Jerzego Marcinkowskiego, wysłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres: . Należy też podać spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie.

Kandydaci na stanowisko asystenta powinni się wykazać udokumentowanym dorobkiem naukowym (napisana praca doktorska lub jej część, recenzje pracy doktorskiej lub opinie o stopniu jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach przyjętych do druku). Zatrudnienie na stanowisku asystenta nastąpi na cztery lata począwszy od 1.10.2020r. W przypadku gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona celem powołania recenzentów.

Kandydaci na stanowisko wykładowcy powinni mieć znaczne doświadczenie praktyczne i bieżący kontakt z praktycznymi zastosowaniami informatyki. Powinni również, ale nie muszą, mieć stopień doktora.

Dopuszcza się nieobsadzenie któregoś ze stanowisk w przypadku braku odpowiednich kandydatów.

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) do 30.05.2020 r. na adres: oraz

Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Wymagana dokumentacja:

  • podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  • życiorys
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
  • odpis dyplomu doktorskiego lub magisterskiego
  • wykaz publikacji naukowych
  • kopie publikacji kandydata (w tym pracy doktorskiej lub jej części).
  • kwestionariusz osobowy: w zał 1.
  • w przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty kandydatów mogą być udostępnione wszystkim członkom rad opiniujących zatrudnienie. Opinie osób, do których zwrócą się kandydaci z prośbą o rekomendacje będą traktowane jako jawne, tzn. dostępne wszystkim członkom rad (z wyłączeniem osób startujących w konkursie) – chyba, że opiniodawca zastrzeże sobie poufność. Opinie recenzentów, do których dodatkowo może zwrócić się komisja konkursowa, będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko członkom Wydziałowej Komisji Konkursowej.

DOC1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc (36,50KB)