Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowiska adiunkta, asystenta lub wykładowcy (12 stanowisk) w Instytucie Matematycznym

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na 12 stanowisk adiunkta, asystenta lub wykładowcy (zatrudnienie na czas określony maksymalnie na cztery lata lub na czas nieokreślony) w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudnienie nastąpi od dnia
1 października 2020 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.).

Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni się wykazać dorobkiem naukowym opublikowanym w bardzo dobrych czasopismach naukowych oraz aktywnością naukową po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, wskazującą na perspektywy uzyskania habilitacji. Wysoko oceniana będzie również aktywność w staraniach o granty.

Oprócz dokumentacji, wymagane będą dwa listy rekomendacyjne, w tym jeden spoza ośrodka kandydata. Listy rekomendacyjne powinny być zaadresowane do Dyrektora Instytutu Matematycznego prof. dr. hab. Grzegorza Karcha, wysłane bezpośrednio przez opiniodawców na adres: Grzegorz.Karch@uwr.edu.pl. Należy też podać spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie.

Kandydaci na stanowisko asystenta powinni się wykazać udokumentowanym dorobkiem naukowym (napisana praca doktorska lub jej część, recenzje pracy doktorskiej lub opinie o stopniu jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach przyjętych do druku). Zatrudnienie na stanowisku asystenta nastąpi na cztery lata począwszy od 1.10.2020r. W przypadku gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona celem powołania recenzentów.

Dopuszcza się nieobsadzenie któregoś ze stanowisk w przypadku braku odpowiednich kandydatów.

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) do dnia 30 maja 2020 roku na adres:

Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Wymagana dokumentacja:

  • podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  • życiorys
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
  • odpis dyplomu doktorskiego lub magisterskiego
  • wykaz publikacji naukowych
  • kopie publikacji kandydata (w tym pracy doktorskiej lub jej części).
  • kwestionariusz osobowy, w załączeniu
  • w przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty kandydatów mogą być udostępnione wszystkim członkom rad opiniujących zatrudnienie. Opinie osób, do których zwrócą się kandydaci z prośbą o rekomendacje będą traktowane jako jawne, tzn. dostępne wszystkim członkom rad (z wyłączeniem osób startujących w konkursie) – chyba, że opiniodawca zastrzeże sobie poufność. Opinie recenzentów, do których dodatkowo może zwrócić się komisja konkursowa, będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko członkom Wydziałowej Komisji Konkursowej.

DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (36,50KB)