Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant-stypendysta w Zakładzie Cytobiochemii

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta – Stypendysty do Zakładu Cytobiochemii w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS pt. „Molekularne mechanizmy selektywności względem błonowych lipidów sygnałowych: kwas fosfatydowy i ceramido-1-fosforan” dotyczącego badania oddziaływań białek błonowych z lipidami sygnałowymi, kierowanego przez dr hab. Aleksandra Czogallę.

Wymagania:

1. Wykształcenie: absolwent (-ka) kierunków biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewnych (lub promesa obrony pracy magisterskiej do czasu rekrutacji do szkoły doktorskiej).

2. Zakwalifikowanie się do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (przewidywana rekrutacja: wrzesień 2020);

3. Umiejętności:

(a) znajomość technik biologii molekularnej i biochemii białek

(b) dobra wiedza z zakresu błon biologicznych oraz lipidów,

(c) preferowane doświadczenie w pracy z modelowymi systemami błonowymi

(d) biegła znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca swobodną pracę ze źródłami pisanymi oraz przygotowanie publikacji i wystąpień publicznych

3. Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów modulacji oddziaływań peryferyjnych białek błonowych z lipidami sygnałowymi, takimi jak kwas fosfatydowy (PA) i ceramido-1-fosforan (C1P). Mnogość procesów komórkowych, w których lipidy te są zaangażowane sugeruje, że muszą istnieć mechanizmy molekularne pozwalające na precyzyjną kontrolę ich aktywności. Kluczową do rozwikłania kwestią jest określenie w jaki sposób subtelne różnice strukturalne pomiędzy PA i C1P  oraz  ich  subpopulacjami  mogą  wpływać  na  zachowanie  się  cząsteczek  lipidowych  w  błonach biologicznych, a tym samym na interakcje z białkami efektorowymi. Odzwierciedleniem tych różnic mogą być odmienne funkcje biologiczne. Poznanie wspomnianych mechanizmów jest kluczowe do zrozumienia wielu szlaków sygnałowych i dotychczas nieznanych poziomów ich regulacji. Należy się spodziewać, że wiedza ta może w przyszłości znaleźć zastosowanie przy projektowaniu nowych strategii terapeutycznych. Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-06-15/streszczenia/417307-pl.pdf

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ1

 

Termin składania ofert: 30 czerwca 2020 00:00

 

Forma składania ofert oraz zapytań: e-mail na adres: aleksander.czogalla@uwr.edu.pl, lub osobiście do dr hab. Aleksandra Czogalli, Wydział Biotechnologii, Uwr, Joliot-Curie 14A, Wrocław

 

Warunki zatrudnienia:

1.         Stypendium naukowe w wysokości: 3000 PLN/m-c, dodatkowo stypendium w ramach szkoły doktorskiej (ok. 2000 PLN/m-c).

2.         Okres: 48 miesiące.

3.         Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 października 2020.

           

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

(a) CV

(b) list motywacyjny

(c) odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych

(d) informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów

(e) osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji, praca w studenckim ruchu naukowym, udział w projektach badawczych

(f) dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.

 

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22 lipca 2020r.

 

Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
  2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).