Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Pracowni Biologii Medycznej

Dziekan

Wydziału Biotechnologii

Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza

K O N K U R S


na  stanowisko: Adiunkta do Pracowni Biologii Medycznej

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie- od 1.07.2020 r.

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii, biotechnologii lub pokrewnych dyscyplin,
 2. doświadczenie dydaktyczne,
 3. doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii
 4. znajomość zaawansowanych metod biologii molekularnej, szczególnie PCR i PCR w czasie rzeczywistym oraz klonowania, metod spektrofotometrycznych, metod nadprodukcji białek w systemach bakteryjnych, zaawansowanych metod oczyszczania białek oraz analiz oddziaływania białko-ligand, technik pracy z hodowlami bakteryjnymi tlenowymi i beztlenowymi oraz manipulacji genetycznych na komórkach bakteryjnych, znajomość pracy z RNA,
 5. umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy, kreatywność i dyspozycyjność,
 6. doświadczenie w aplikowaniu, administrowaniu i prowadzeniu rozliczeń projektów badawczych,
 7. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, w tym publikacje ze statusem autora korespondencyjnego,
 8. znajomość języka angielskiego oraz słownictwa naukowego, pozwalająca na swobodne korzystanie z literatury fachowej i pisanie prac naukowych,
 9. znajomość języka polskiego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych
  i dydaktycznych
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora
 7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego

 

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: anna.brzoza@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: adiunkt PBMedycznej w terminie do 15.05.2020 r.. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 26 maja 2020 r., do godz. 12.00.

tel. kontaktowy: 71 375 7065

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).