Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant-stypendysta w Zakładzie Inżynierii Białka

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta – Stypendysty do Zakładu Inżynierii Białka w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 16 "Badanie funkcji białek homologicznych do czynników wzrostu fibroblastów (FHF) " kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Zakrzewską.

Wymagania:

1) tytuł zawodowy licencjata, magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie biotechnologia/ biochemia/biologia molekularna lub pokrewnej, preferowana specjalność: biologia molekularna, biotechnologia medyczna, inżynieria białka, biotechnologia peptydów i białek,

2) zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, przekazywaniem sygnału, czynnikami wzrostowymi,

3) znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, nadprodukcji i oczyszczania białek, analizy fizykochemicznej białek,

4) doświadczenie w pracy eksperymentalnej,

5) biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji,

6) umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

Udział w projekcie OPUS 16 2018/31/B/NZ3/01656 pt. „Badanie funkcji białek homologicznych do czynników wzrostu fibroblastów (FHF)” kierowanym przez dr hab. inż. Małgorzatę Zakrzewską, obejmującym prace nad poznaniem molekularnych podstaw działania białek FHF (czynników homologicznych do białek FGF), najsłabiej opisanej podrodziny fibroblastycznych czynników wzrostu.

Projekt zakłada bardzo szerokie zastosowanie technik badawczych, począwszy od metod inżynierii genetycznej, przez techniki proteomiczne i badanie oddziaływań białko-białko, po zaawansowane metody biologii komórki i mikroskopii. Wyniki projektu pomogą scharakteryzować funkcje komórkowe białek FHF i znacząco poszerzyć wiedzę dotyczącą biologii tej podrodziny, umożliwiając
w przyszłości opracowanie nowych strategii terapeutycznych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 16 - NZ3
Termin składania ofert: 30 kwietnia 2020 r.

Warunki zatrudnienia:

1. Wynagrodzenie: stypendium uniwersyteckie (w ramach szkoły doktorskiej, 2000-3000 zł) + stypendium naukowe w ramach projektu (2000 zł), łącznie 4000-5000 zł,

2. Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta,
3. Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr hab. inż. Małgorzaty Zakrzewskiej,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacja na temat planowanego terminu uzyskania stopnia mgr.,
5. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

 

Pytania dotyczące ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres kierownika projektu, dr hab. Małgorzaty Zakrzewskiej,

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22 maja 2020 r.

Informujemy, że:

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
  2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).