Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant-stypendysta w Zakładzie Inżynierii Białka (2 stanowiska)

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta - Stypendysty (2 stanowiska) do Zakładu Inżynierii Białka w ramach projektu Sonata BIS-9 pt. „Regulacja receptorów czynników wzrostu fibroblastów przez zewnątrzkomórkowe galektyny” kierowanego przez dr hab. Łukasza Opalińskiego.


Wymagania:

 1. Duże zainteresowanie badaniami naukowymi (związane z biologią komórki, przekazywaniem sygnału, czynnikami wzrostowymi i ich receptorami, lektynami, transportem komórkowym białek, molekularnymi podstawami nowotworzenia), samodzielność oraz  umiejętność pracy w zespole,
 2. Doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej i komórkowej, np. w przygotowaniu plazmidów ekspresyjnych, nadprodukcji i oczyszczaniu białek, analizy fizykochemicznej białek, analizy oddziaływań międzycząsteczkowych, pracy z komórkami ludzkimi oraz bakteryjnymi, mikroskopii fluorescencyjnej,
 3. Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji,
 4. Status doktoranta lub studenta,
 5. Tytuł zawodowy licencjata, magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie biotechnologia/biochemia/biologia molekularna lub pokrewnej (lub promesa obrony pracy magisterskiej do dnia rozpoczęcia pracy w projekcie)
 6. Zakwalifikowanie się do szkoły doktorskiej UWr (do czasu rozpoczęcia pracy w projekcie)

 

Opis zadań:

Udział w projekcie Sonata BIS-9 pt. „Regulacja receptorów czynników wzrostu fibroblastów przez zewnątrzkomórkowe galektyny” kierowanym przez dr hab. Łukasza Opalińskiego, obejmującym interdyscyplinarne prace nad zrozumieniem roli ludzkich galektyn (grupy białek wiążących glikoproteiny i glikolipidy) w regulacji fibroblastycznych czynników wzrostu FGF i ich receptorów FGFR1 (które są glikoproteinami) (więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/451956-pl.pdf). Wyniki projektu znacząco poszerzą wiedzę dotyczącą znaczenia galektyn w przekazywaniu sygnałów, komórkowym transporcie oraz biologicznej funkcji białek FGF i FGFR oraz mogą umożliwić w przyszłości opracowanie nowych strategii terapeutycznych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 9 - NZ3

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2020 r., godz. 12:00

Warunki zatrudnienia:
Stypendium uniwersyteckie (w ramach szkoły doktorskiej, 2000-3000 zł) + stypendium naukowe w ramach projektu (2000 zł, łącznie 4000-5000 zł)

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2020 r.

Wymagane dokumenty:


1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr hab. Łukasza Opalińskiego,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacja na temat planowanego terminu uzyskania stopnia mgr.,
5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta lub studenta,

6. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji,
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Pytania dotyczące ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres kierownika projektu, dr hab. Łukasza Opalińskiego: lukasz.opalinski@uwr.edu.pl

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22 maja 2020 r.

Informujemy, że:

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).