Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Wymagania:

 1. stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia (nauki biologiczne);
 2. doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biologii molekularnej oraz biologii rozwoju zwierząt;
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków zewnętrznych;
 4. udokumentowane doświadczenie w charakterze kierownika projektu badawczego;
 5. doświadczenie w pracy na kręgowcach obejmujące m.in.: techniki mikroskopowe (TEM, mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna), techniki biologii molekularnej takie jak Western blot, elektroforeza białek i kwasów nukleinowych, izolacja frakcji subkomórkowych, immunocytochemia, immunohistochemia, PCR, projektowanie odpowiednich fragmentów DNA/RNAitp.;
 6. umiejętność posługiwania się programami do analizy statystycznej i obróbki graficznej (np. Excel, AdobePhotoshop, CorelDraw);
 7. osiągnięcia naukowe z dziedziny nauk biologicznych udokumentowane publikacjami;
 8. znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie;
 9. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami w zakresie biologii rozwoju, biologii komórki oraz technik stosowanych w biologii;
 10. doświadczenie na polu popularyzacji nauki (udział w zajęciach w ramach Festiwalu Nauki, Nocy Biologów itp.);
 11. aktywność konferencyjna (plakaty naukowe, doniesienia ustne);
 12. doświadczenie na polu akademickiej działalności organizacyjnej (np. udział w organizacji konferencji naukowej);
 13. odbyty minimum 3-miesięczny staż naukowy w ośrodku zagranicznym;
 14. znajomość regulacji prawnych dotyczących wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych;
 15. prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Kandydaci/ Kandydatki powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;
 5. wykaz publikacji naukowych;
 6. wykaz doniesień konferencyjnych;
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 8. opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego
 9. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres:  marta.filistowicz@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: Adiunkt ZBRZ.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Termin składania dokumentów: do 16 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2020 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 grudnia 2020 r.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.