Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem ING

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem Instytutu Nauk Geologicznych

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie od 1 kwietnia 2020 roku.

Słowa kluczowe :geologia, geochemia

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi w tym w dyscyplinie geologia w zakresie geochemii. Preferowane doświadczenie we współpracy z przemysłem w szczególności z górnictwem.

Warunki jakie winni spełniać kandydaci :

 1. współautorstwo w min. 3 publikacjach z listy ISI szczególnie w zakresie geochemii węgla,
 2. orientacja w zakresie zagadnień złożowych i nowoczesnych technologii dotyczących CH4 i CO2,
 3. doświadczenie laboratoryjne, obsługa spektrometrów mas lekkich izotopów trwałych, znajomość preparatyk próżniowych, kalibracji wzorców etc. w zakresie lekkich izotopów trwałych,
 4. obsługa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas i spektrometru CRDS,
 5. podstawowe doświadczenie w pracy dydaktycznej dotyczące: opieki nad studentami w laboratorium szczególnie z zakresu preparatyk próżniowych i spektrometrii mas lekkich izotopów trwałych, także w języku angielskim, geostatystyki i metod komputerowych w geologii, Systemów Informacji Geograficznej.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. co najmniej jedną opinię sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej,
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu . Termin zgłoszeń upływa 5 marca 2020  roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 marca 2020 roku. 

                                                                                                                        

                                                    Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr     

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz.

 

PDFRozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem.pdf (255,45KB)