Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowychw

Informacja o wynikach konkursu

w trybie art. 119 ust. 2 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej Instytut Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

data ogłoszenia: 4-11-2019

termin składania wniosków: 5-12-2019

termin rozstrzygnięcia do końca stycznia 2020

liczba kandydatów: 2

kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło 2 kandydatów. Wszyscy spełnili formalne wymogi postępowania konkursowego. Po dokonaniu oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego poszczególnych kandydatów, Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Monikę Paradowską. Dr Monika Paradowska spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne zdefiniowane w procedurze konkursowej na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej.

Należy zauważyć, iż kontynuacja zatrudnienia dr Moniki Paradowskiej jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu MSEiIE w sferach dydaktycznej i naukowej. Dr Paradowska jest cenionym  i bardzo doświadczonym dydaktykiem realizującym z sukcesem szereg ważnych zajęć w Instytucie Studiów Międzynarodowych (ISM) z zakresu ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Obecnie prowadzi następujące kursy: Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (konwersatorium), międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia), Ekonomia rozwoju (wykład), mikroekonomia (ćwiczenia) oraz makroekonomia (ćwiczenia). Jednocześnie dr Paradowska prowadzi zajęcia na studiach anglojęzycznych w ISM (Globalization&Regionalization, International Economic Relations). Warto podkreślić, iż jej aktywność dydaktyczna jest oceniana bardzo wysoko zarówno przez kierownika Zakładu i dyrektora ISM, jak również przez studentów (na co wskazują bardzo wysokie wyniki semestralnych ankiet ewaluacyjnych oraz wyniki hospitacji). Należy dodać, iż dr Monika Paradowska posiada szeroką wiedzę w obszarze MSG oraz stale wprowadza innowacyjne i interaktywne formy aktywizacji studentów w procesie dydaktycznym, które implikują wysoką atrakcyjność i bardzo dobry poziom merytoryczny zajęć.

Dr Monika Paradowska jest również bardzo aktywna w sferze działalności naukowej o czym świadczy jej znaczący już dorobek naukowy. Stale publikuje kolejne artykuły naukowe, rozdziały w monografiach oraz inne opracowania naukowe. Należy wyeksponować fakt, iż w 2019 r. dr Paradowska opublikowała artykuł naukowy w wysoko punktowanym zagranicznym czasopiśmie naukowym (100 pkt., International Journal of Sustainability in Higher Education). Bierze również aktywny udział w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych) jako uczestnik (wygłaszając referaty) i jako organizator (przygotowując panele konferencyjne) oraz bierze udział w projektach badawczych. Dr Monika Paradowska posiada również rozległe doświadczenie w pracy w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, a także stale współpracuje z wiodącymi ośrodkami i organizacjami naukowymi (m.in. uczestniczy w pracach Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych). Należy dodać, iż w najbliższych miesiącach planuje rozpoczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Biorąc zatem pod uwagę syntetycznie zarysowane fakty, można stwierdzić, iż dr Monika Paradowska na każdym ważnym polu aktywności (dydaktyka, nauka, organizacja) posiada liczne i znaczące osiągnięcia. Jej plany dalszego rozwoju naukowego oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne będą stanowiły kluczowe wzmocnienie Zakładu.