Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geografii Fizycznej IGRR

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geografii Fizycznej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie od 1 kwietnia 2020 roku.

Słowa kluczowe: geografia, geografia fizyczna, hydrologia

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi w tym w dyscyplinie geografia w zakresie geografii fizycznej - hydrologii. Preferowane doświadczenie badawcze w zakresie badań polarnych.

Warunki jakie winni spełniać kandydaci :

 1. dorobek w postaci punktowanych publikacji naukowych z bazy JCR,
 2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem,
 3. znajomość metod matematycznych i statystycznych w hydrologii,
 4. znajomość technik GIS,
 5. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 6. preferowane doświadczenie w budowaniu międzynarodowych zespołów badawczych,
 7. preferowane odbyte staże zagraniczne związane z naukami o Ziemi.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. co najmniej jedną opinię sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej,
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 5 marca 2020  roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 marca 2020 roku.                                                                                                             

 

                                                    Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof.UWr     

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

 

PDFRozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geografii Fizycznej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2020
  przez: Przemysław Babula
 • opublikowano:
  05-02-2020 13:40
  przez: Przemysław Babula
 • zmodyfikowano:
  26-03-2020 08:31
  przez: Przemysław Babula
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 693
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego