Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładze Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO


ogłasza KONKURS

na stanowisko adiunkta

(etat badawczo-dydaktyczny)


w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

w specjalności:

 

 

 • Fizyka teoretyczna

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie: nauki fizyczne.

Okres zatrudnienia: od 1 kwietnia 2020 r.

Wymagania od kandydata:

 

Kandydat powinien:

 • wykazać się znaczącą aktywnością naukową (publikacje w czasopismach z listy JCR, wystąpienia na konferencjach) w zakresie fizyki teoretycznej w okresie ostatnich 5 lat (od 2015 r.)

Preferowani będą kandydaci:

 • mający kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych na kierunkach: Informatyka stosowana i systemy pomiarowe oraz Fizyka

Do obowiązków kandydata należeć będzie m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 240 godz./rok w języku polskim.

Kandydaci mają złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
 4. Wykaz publikacji naukowych.
 5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 6. Dwie opinie o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub będącą uznanym specjalistą w tematyce badawczej kandydata.
 7. Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).
 8. Pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pok. 404, do dnia 5 marca 2020 r. do godziny 15:00 lub mailowo na adres: (w tytule proszę podać „konkurs w ZISiFS”)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 marca 2020 r.

 

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.