Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Adiunkt w Katedrze Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta

w Katedrze Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

Wymagania:

 1. stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia (nauki biologiczne);
 2. doświadczenie w pracy badawczej w zakresie badań nad systematyką, taksonomią, filogenetyką i zoogeografią owadów społecznych;
 3. osiągnięcia naukowe z wyżej wymienionym zakresie badań udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
 4. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami w zakresie biologii ewolucyjnej i zoologii bezkręgowców;
 5. posiadanie co najmniej 3-miesięcznego doświadczenia w pracy w znaczącym zagranicznym ośrodku badawczym;
 6. znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i w piśmie;
 7. prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Kandydaci/ Kandydatki powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych
  i dydaktycznych;
 5. wykaz publikacji naukowych;
 6. kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora;
 7. opinia o dorobku naukowym i dydaktycznym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego;
 8. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy. 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres:   wpisując temat wiadomości: Adiunkt KBiTE.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Termin składania dokumentów: do 6 marca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 marca 2020 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 października 2020 r.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2020
  przez: Marta Filistowicz
 • opublikowano:
  31-01-2020 14:00
  przez: Marta Filistowicz
 • zmodyfikowano:
  31-01-2020 14:16
  przez: Marta Filistowicz
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 684
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego