Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt naukowy w Zakładzie Chemii Biologicznej

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego do Zakładu Chemii Biologicznej w ramach projektu NCN - Opus 16 pt. „Wpływ polimorfizmu i metamorfizmu metalotionein na komórkową homeostazę jonów cynku - rola zróżnicowania sekwencyjnego, strukturalnego i stabilnościowego”,  kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Artur Krężel.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym z dnia 113 ust. 1, 2 i 3  Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Termin składania ofert: 14 lutego 2020 r.

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub pokrewny
 2. doświadczenie w pracy z białkami lub peptydami (synteza, nadprodukcja, oczyszczanie, badania strukturalne itp.)
 3. znajomość nowoczesnych technik spektroskopowych, w tym spektrometrii mas
 4. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, realizowanymi projektami oraz wystąpieniami konferencyjnymi
 5. zapał do pracy badawczej, zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Warunki zatrudnienia:

Rekrutacja dotyczy projektu Narodowego Centrum Nauki (NZ1) związanego z badaniem roli polimorfizmu i metamorfizmu metalotionein w homeostazie jonów cynku. Projekt jest wysoce interdyscyplinarny i obejmuje zagadnienia z biochemii, chemii bionieorganicznej, biotechnologii, biologii molekularnej i strukturalnej.

Wynagrodzenie: 10 000 zł brutto/brutto

Okres zatrudnienia: 30 miesięcy

Początek zatrudnienia: do ustalenia

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr
 2. życiorys
 3. spis publikacji
 4. dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji
 5. informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych

Osoby spoza Uczelni ponadto składają:

 1. opinię z dotychczasowego miejsca pracy
 2. kwestionariusz osobowy
 3. list motywacyjny
 4. kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.

Dokumenty można składać  w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. F. Joliot-Curie 14 a, pok. nr 0.09) w godz. 9.00-15.00 lub przesłać w formie elektronicznej  na adres kierownika projektu,   w terminie do

14 lutego 2020 r.

Pytania merytoryczne proszę kierować na adres e-mailowy kierownika projektu- artur.krezel@uwr.edu.pl; tel. kontaktowy: 71 375 27 65

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań. Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).