Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lektor języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.03.2020 r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. tytuł zawodowy magistra (ukończone studia filologiczne),
 2. ukończone studia podyplomowe lub specjalność (na studiach II stopnia) w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,
 3. udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie (minimum 120 godzin w każdym roku) w prowadzeniu lektoratu języka polskiego jako obcego w grupach wielonarodowych i wielojęzycznych, na wszystkich poziomach znajomości języka polskiego,
 4. znajomość różnych metod nauczania JPJO, w tym bardzo dobra  znajomość podręczników do nauczania i testowania języka polskiego oraz   umiejętność ich krytycznego analizowania,
 5. umiejętność samodzielnego układania programu językowego i kulturowego, układania zadań oraz przygotowywania różnych typów testów (załączenie własnych autorskich przykładowych scenariuszy lekcyjnych),
 6. znajomość języka angielskiego ( w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z cudzoziemcami),
 7. umiejętność posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii pomocnych w nauczaniu (np. tablicy multimedialnej, platform edukacyjnych).

Ponadto komisja konkursowa weźmie pod uwagę umiejętności związane z potrzebami Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców: udział w konferencjach glottodydaktycznych lub innych poświęconych kształceniu językowemu cudzoziemców lub nauczaniu języków obcych, publikacje na temat kształcenia językowego lub kulturowego cudzoziemców.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki,
 5. spis publikacji,
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dyscyplinie pokrewnej,
 7. dyplom ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem ( w przypadku ukończenia studiów podyplomowych - świadectwo ich ukończenia),
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin: lektorat języka polskiego na poziomie B1,
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,
 10. zaświadczenie logopedyczne o braku wad wymowy,
 11. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.
Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b,  50-140 Wrocław.
Termin składania podań upływa:  17. 02. 2020 o 12.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi*:  18.02. 2020   
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”
 *   Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn