Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Filologii Polskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawiePrawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01. 03. 2020r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych;
 2. wykształcenie logopedyczne;
 3. udokumentowana praktyka logopedyczna (co najmniej pięcioletnia);
 4. biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie z uwzględnieniem socjolektu naukowego;
 5. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu językoznawstwai logopedii w uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim;
 6. dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa stosowanego;
 7. doświadczenie w pracach organizacyjnych.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki,
 5. spis publikacji naukowych,
 6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewn
 7. dyplom doktora nauk humanistycznych,
 8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin na I stopniu studiów filologii polskiej w zakresie językoznawstwa lub logopedii,
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy
 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.
Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b,  50-140 Wrocław.
Termin składania podań upływa:17. 02. 2020 o 12.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi*: 18.02. 2020

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

*   Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2020
  przez: Łukasz Wierszyłło
 • opublikowano:
  22-01-2020 12:02
  przez: Łukasz Wierszyłło
 • zmodyfikowano:
  22-01-2020 12:06
  przez: Łukasz Wierszyłło
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 686
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego