Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w. Instytutu Filologii Germańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.03.2020 r.

Warunki konkursu:

 1.     posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo,
 2.     dorobek badawczy dotyczący literaturoznawstwa niemieckiego,
 3.     sprecyzowane plany rozwoju naukowego,
 4.     uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych i wydawniczych,
 5.     doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi za granicą,
 6.     udokumentowane badawcze pobyty zagraniczne,
 7.     uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 8.     działalność organizacyjna, zwłaszcza współorganizacja konferencji popularnonaukowych i naukowych,
 9.     doświadczenie dydaktyczne w pracy w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim,
 10.     biegła znajomość języka niemieckiego i polskiego w mowie i piśmie.

Komisja weźmie pod uwagę również następujące kryterium związane z działalnością naukową Zakładu: znajomość niemieckiego pisma ręcznego i doświadczenie w transkrypcji niemieckich manuskryptów (sprzed połowy XX wieku).

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych,
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 6. wykaz publikacji naukowych
 7. informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań oraz ich nowatorstwo i w stosunku do istniejącego stanu wiedzy, metodykę - objętość ok. 1000 słów)
 8. co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z zakresu literaturoznawstwa niemieckiego
 9. program zajęć o charakterze monograficznym z zakresu literaturoznawstwa niemieckiego (30 godzin wykładu lub konwersatorium) dla studentów studiów I lub II stopnia,
 10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.


Dokumenty należy złożyć do 17 lutego 2020 r. do godz. 12-tej w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b, 50–140 Wrocław. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą – liczy się termin wpływu dokumentów do IFG.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 lutego 2020 r.

Na podaniu należy dopisać: : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.