Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Adiunkt w Zakładzie Mikrostruktury Powierzchni

Kandydat powinien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem badawczym i dydaktycznym w następujących obszarach:

• technik badawczych powierzchni ciał stałych, takich jak STM, metoda Andersona do pomiaru zmian pracy wyjścia, LEED, UPS, XPS, AES;

• techniki i technologii ultrawysokiej próżni (UHV), w tym projektowanie i wykonywanie podzespołów aparatury UHV, np. źródeł molekuł organicznych;

• udział w badaniach warstw adsorpcyjnych cząsteczek organicznych na powierzchniach metali;

• prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem platformy National Instruments „ELVIS”.

Ponadto powinien wykazać się dorobkiem naukowym w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (w tym z listy filadelfijskiej), odbytą praktyką w ośrodku zagranicznym, kierowaniem lub udziałem w grantach naukowych.

Ponadto kandydat powinien wykazywać się dobrą znajomością obsługi komputera, znać dobrze języki polski i angielski; posiadać umiejętność przygotowania wyników badań do publikacji.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.
 • złożenie oświadczenia (w przypadku zatrudnienia), że Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2020
  przez: Katarzyna Świstak
 • opublikowano:
  21-01-2020 09:51
  przez: Katarzyna Świstak
 • zmodyfikowano:
  31-01-2020 11:41
  przez: Katarzyna Świstak
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 645
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego