Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad w dniu 21 kwietnia 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 24 marca 2021 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Joanny Lisek na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2021 r..

4.2. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jana Otopa na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2021 r..

5. Opinia w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

6. Powołanie Kuratorium Nagrody Heisiga.

7. Wskazanie osoby do Rady Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

8. Wnioski dotyczące nagród.

8.1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

8.2. Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

9. Wnioski dydaktyczne.

9.1. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

9.2. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

9.3. Wzory dyplomów ukończenia studiów.

9.4. Programy studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

9.4.1. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku politologia na poziomie studiów drugiego stopnia.

9.4.2. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku socjologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

9.4.3. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku zarządzanie projektami społecznymi na poziomie studiów pierwszego stopnia.

9.4.4. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku archeologia na poziomie studiów drugiego stopnia.

9.4.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku etnologia i antropologia kulturowa na poziomie studiów pierwszego stopnia.

9.4.6. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku kulturoznawstwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

9.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022.

9.6. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.

10. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 24 marca 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 24 lutego 2021 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

4.1. Wniosek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Agnieszki Latochy na czas nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2021 r.

4.2. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Doroty Leszczyny na czas nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2021 r.

5. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zmiany w senackiej Komisji Finansów na kadencję 2020-2024.

6. Informacja o sytuacji w Ossolineum.

7. Wskazanie osoby do Rady Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

8. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku europeistyka na poziomie studiów drugiego stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

9. Regulamin senackiej Komisji Rozwoju.

10. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 24 lutego 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 20 stycznia 2021 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Gościwitowi Malinowskiemu.

5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.

5.1. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Mariusza Mirka na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.2. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Błażeja Wróbla na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.3. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jacka Zienkiewicza na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jana Kotusza na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.5. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Adriana Marciszaka na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

5.6. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej na czas nieokreślony od dnia 1 marca 2021 r.

6. Powołanie przedstawicieli doktorantów do komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.

7. Wskazanie osoby do Rady Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024.

8. Wyłonienie kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego do I edycji Nagrody Heisiga.

9. Wnioski dydaktyczne.

9.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zmiany uchwały Nr 162/2020 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022.

9.2. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zmiany w uchwałach Nr 92/2020 i Nr 93/2020 dot. zasad i trybu rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022.

9.3. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”.

9.4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia.

9.5. Wniosek w sprawie określenia zasad funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

10. Wniosek w sprawie opinii o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

11. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został zmieniony/uzupełniony o następujące punkty:

Zmiana brzmienia pkt. 10 na: Informacja o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

10a. Zmiana uchwały Nr 131/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.

10b. Regulamin senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą.

10c. Apel do Ministra Edukacji i Nauki o anulowanie zmian wprowadzonych w wykazie czasopism.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 20 stycznia 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

2.1. Protokół posiedzenia w dniu 9 grudnia 2020 r.

2.2. Protokół posiedzenia w dniu 16 grudnia 2020 r.

2.3. Protokół posiedzenia w dniu 29 grudnia 2020 r.

3. Komunikaty i informacje.

4. Wybór przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024.

5. Powołanie przedstawicieli doktorantów do komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.

6. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Aloisowi Woldanowi.

7. Sprawy dotyczące Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.

7.1. Sprawozdanie z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego za 2020 rok.

7.2. Wybór przewodniczącego Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2021-2024.

7.3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.

8. Uchylenie uchwał Nr 117/2007 i Nr 61/2018 dotyczących regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.

9. Wolne wnioski.

 

PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2020.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  17-01-2020 12:55
  przez: Wojciech Głodek
 • zmodyfikowano:
  15-04-2021 07:48
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3816
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego