Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt naukowy typu post-doc w Zakładzie Biochemii Genetycznej

Dziekan

Wydziału Biotechnologii

Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza

K O N K U R S


na  stanowisko: ADIUNKTA NAUKOWEGO  do  Zakładu Biochemii Genetycznej

w ramach projektu NCN: Opus 2017/25/B/NZ9/01060 pt. „Zbadanie udziału glikozydów cjanogennych w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium. Ocena współdziałania dróg metabolizmu drugorzędowego w odpowiedzi roślin na infekcję patogenną.”, kierowanego przez dr hab. Magdalenę Żuk

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tj. Dz.U.2016 nr 0 poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie: od 1 marca 2020 r. – na okres 10 miesięcy z możliwością przedłużenia (bez konkursu)

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii lub biotechnologii lub pokrewne.
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 3. preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej roślin
 4. umiejętność prezentacji własnych dokonań na forum krajowym i międzynarodowym
 5. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe: 

 1. Znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym.
 2. Znajomość technik biologii molekularnej, a szczególnie technik klonowania i manipulacji genetycznych i epigenetycznych oraz badania ekspresji genów metodami PCR w czasie rzeczywistym.
 3. Znajomość technik ekstrakcji i analizy metabolitów (związki fenolowe, glikozydy cyjanogenne, terpenoidy) metodami chromatograficznymi (HPLC-MS, GC-MS, GC-FID).
 4. Preferowane wcześniejsze doświadczenie w pracy z materiałem roślinnym w tym analizy roślin transgenicznych

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr
 2. życiorys
 3. spis publikacji

Osoby niezatrudnione w UWr ponadto składają:

 1. opinię z dotychczasowego miejsca pracy
 2. kwestionariusz osobowy
 3. list motywacyjny
 4. kopię dyplomu doktorskiego

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań.

Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 a, pok. nr 0.09) w terminie do 10 lutego 2020 r. w godz. 9.00 - 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 18 lutego 2020 r. do godz. 10.00. tel. kontaktowy: 71 375 7065

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).