Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2020 roku

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. dotyczący obowiązywania Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kierownika wdrożenia systemu informatycznego oraz Komitetu Sterującego „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania systemu ewidencjonowania oraz zarządzania infrastrukturą badawczą w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. podziału subwencji na rok 2020 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kierownika wdrożenia systemu informatycznego oraz Komitetu Sterującego do zadania „Zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu: moduł ABK Akademickiego Biura Karier, moduł Strona i Intranet, moduł e-Teczka, moduł Zarządzanie Aktami Prawnymi i Pełnomocnictwami, moduł Wnioski i Zamówienia Publiczne, moduł Sprawy Pracownicze” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. o nadaniu sali w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego imienia prof. Telesfora Poźniaka
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. rezultatów twórczych systemu HydroProg
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2020 roku
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Zespołu do monitorowania sytuacji sanitarno-epidemiologicznej
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do monitorowania sytuacji sanitarno-epidemiologicznej

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy zdalnej (pracy w domu)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zagrożenia epidemicznego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia procedury w zakresie wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego oraz przygotowania projektu zarządzenia określającego zasady wypłacania wynagrodzeń i wzory umów
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich i dnia rektorskiego w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia I Edycji Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2020 r. o powołaniu Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania międzywydziałowych komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych na granty wewnętrzne finansowane ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Wrocławskiemu na lata 2020-2026 w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania, opracowania i wykonania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania grup ekspertów do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu międzywydziałowej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie szczepień przeciwko grypie w czasie pandemii COVID-19 dla wspólnoty Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie koordynatorów czynności kancelaryjnych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie określenia trybu i terminów składania wniosków o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty stypendiów Rektora dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków zgodnie z Regulaminem wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w administracji Uniwersytetu Wrocławskiego pracy zdalnej naprzemiennie z pracą stacjonarną
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wzorów uchwał rad dyscyplin naukowych oraz komisji doktorskich podejmowanych w przewodach doktorskich oraz w postępowaniach habilitacyjnych wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wzorów uchwał podejmowanych w postępowaniach w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020 – 2024
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji doktoranckiej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie tłumaczenia na język angielski niektórych wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu grupy ekspertów panelu nauk humanistycznych i społecznych powołanej do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu: moduł ABK Akademickiego Biura Karier, moduł Strona i Intranet, moduł e-Teczka, moduł Zarządzanie Aktami Prawnymi i Pełnomocnictwami, moduł Wnioski i Zamówienia Publiczne, moduł Sprawy Pracownicze” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”.
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. systemu POL-on
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do realizacji projektu pn. „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzającego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018 – 2022”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składów zespołów do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do opracowania i wdrożenia instrumentu nowoczesnego zarządzania strategicznego uczelnią realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2019-2023”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nowej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (karta elektroniczna)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Grantów i Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” na kadencję 2020 – 2024
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020 – 2024
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie sfinansowania wykonania badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia usług bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 29 listopada 2020 roku
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie obowiązku zgłaszania zakażenia wirusem SARS-CoV-2
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Zespołu do spraw Grantów i Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia procedury w zakresie postępowania z osobami będącymi w kryzysie psychicznym w ramach realizacji projektu Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie otwarcia dostępu do bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim od dnia 30 listopada 2020 roku
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników wykonujących czynności zawodowe w budynkach i obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego od dnia 30 listopada 2020 roku
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczących Zespołów do spraw wsparcia publikacji zagranicznych
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do realizacji projektu pn. „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. przypominający o obowiązku odbierania korespondencji
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I Konkursu w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych–Zadanie Nr 10 Programu „Inicjatywa Doskonałości –Uczelnia Badawcza”
 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Katarzyna Radke
 • opublikowano:
  08-01-2020 09:04
  przez: Katarzyna Radke
 • zmodyfikowano:
  29-12-2020 15:09
  przez: Katarzyna Radke
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 9869
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego