Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu - asystent w Zakładzie Porówawczej Administracji Publicznej INA WPAE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Porównawczej Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: asystent (1 etat);

Data ogłoszenia: 17.12.2019

Termin składania wniosków: 17.01.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.02.2020

Liczba kandydatów: 5

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

             Do postępowania konkursowego przystąpiło pięcioro kandydatów. Wszyscy złożyli kompletną dokumentację oraz spełnili formalne wymogi ubiegania się o stanowisko. Dorobek każdego z nich poddany został merytorycznej ocenie.

           Komisja postanowiła rekomendować na stanowisko asystenta w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej mgr Karolinę Kulińską. W ocenie komisji Kandydatka spełniała wszystkie warunki konkursu, a jej dorobek naukowy - na tle pozostałych kandydatów - najpełniej wpisywał się w profil badawczy Zakładu. Kandydatka dysponowała również wyróżniającym się doświadczeniem dydaktycznym opartym na metodzie prawno-porównawczej. Dorobek naukowy Kandydatki publikowany był w wysoko punktowanych czasopismach, a znaczna jego część (8 pozycji) ukazało się w języku angielskim. Miała również najlepsze spośród kandydatów doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami na kierunkach anglojęzycznych. Reprezentowała Polskę na międzynarodowym konkursie Telders International Moot Court Competition w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości.

 

 

 

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • życiorys,
  • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
  • wykaz publikacji naukowych,
  • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra,
  • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, prawo administracyjne, nauki o administracji, badania porównawcze

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

Kandydat powinien legitymować się tytułem magistra administracji lub prawa. Powinien posiadać publikacje naukowe z zakresu prawa, nauk administracyjnych i komparatystyki prawniczej oraz powinien posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej, a zwłaszcza z przedmiotów nauczanych w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej. Niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie pozwalającym prowadzić zajęcia (w języku polskim i angielskim) z przedmiotów nauczanych w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe (granty i inne) będzie dodatkowym atutem.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jerzy Supernat, email: jerzy.supernat@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:  konkurs.wpae@uwr.edu.pl  do dnia 17 stycznia 2020, wpisując temat wiadomości: KONKURS ZPAP.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29 lutego 2020 r.

Proszę dopisać na podaniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.