Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

dwa stanowiska adiunkta w Instytucie Nauk Ekonomicznych WPAE

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na dwa stanowiska adiunkta

w Instytucie Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 ze zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: ekonomia, ekonomia polityczna, metodologia ekonomii, ekonomia heterodoksyjna, analiza instytucjonalna, etyka biznesu, teoria przedsiębiorczości, ekonomia ilościowa, metody ilościowe, statystyka, ekonometria, metody komputerowe, teoria gier

Kandydat/ka powinna spełniać następujące warunki:

 • Posiadać stopień doktora nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów lub ekonomii politycznej,
 • Posiadać dorobek naukowy z zakresu ekonomii, zwłaszcza uwzględniający monografie opublikowane w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych,
 • W przypadku jednego stanowiska adiunkta: legitymować się dorobkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie podstaw ekonomii, ekonomii matematycznej, ekonometrii i metod informatycznych w tym mieć doświadczenie w prowadzeniu takich kursów akademickich jak: mikro- i makroekonomia, ekonomia matematyczna, ekonometria, teoria gier.
 • W przypadku drugiego stanowiska adiunkta: Wykazywać znajomość heterodoksyjnych nurtów ekonomicznych oraz tematyki metodologicznej, prowadzić prace badawcze o interdyscyplinarnym charakterze, łączącym ekonomię z dyscyplinami pokrewnymi, takimi jak analiza instytucjonalna, etyka biznesu czy teoria przedsiębiorczości,
 • Posiadać doświadczenie w zakresie popularyzacji ekonomii w ramach działań instytucji trzeciego sektora,
 • Wykazywać gotowość do pozyskiwania środków na badania w otwartych konkursach grantowych lub pełnienie funkcji badacza/wykonawcy w zespole realizującym granty finansowane ze środków pozyskanych w otwartych konkursach grantowych,
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku, także poświadczona doświadczeniem dydaktycznym i badawczym zdobytym w krajach anglojęzycznych,
 • Zaangażowanie w prace badawcze prowadzone w Instytucie z jasnym określeniem problematyki badawczej w zakresie pracy habilitacyjnej, zadeklarowanie ukończenie pisania pracy habilitacyjnej w dyscyplinie ekonomia i finanse w perspektywie 3 lat.
 • Kultura osobista.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. Witold Kwaśnicki, mail: witold.kwasnicki@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:    do dnia  14 stycznia 2020 r.  wpisując temat wiadomości: KONKURS INE.

 

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 stycznia 2020r.

Proszę dopisać na podaniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).