Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w zakładzie Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Klasycznej

Do  konkursu  może  przystąpić  osoba,  która  spełnia  warunki  określone  w  ustawie  z  dnia  20  lipca 
2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz.U. 2018 poz. 1668) i Statucie Uniwersytetu 
Wrocławskiego i ponadto posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie 
astronomii.  Kandydat  przystępujący  do  konkursu  powinien  być  specjalistą  o  udokumentowanym 
publikacjami dorobku naukowym w wyżej wymienionej specjalności (astrofizyka). W szczególności, 
preferowani  będą  kandydaci  o  dużej  samodzielności  naukowej,  mający  dorobek  w  zakresie 
wszechstronnej  analizy  danych  obserwacyjnych  dla  gwiazd  gorących  oraz  modelowania 
sejsmicznego takich gwiazd. 
  Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 
- podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku adiunkta skierowane do J.M. Rektora UWr, 
- życiorys, 
- kwestionariusz osobowy, 
- odpis  dyplomu  doktora  nauk  fizycznych  w  zakresie  astronomii  lub  dyplomu  doktora 
habilitowanego, 
- autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i 
organizacyjnych, 
- wykaz publikacji naukowych, 
- oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie 
podstawowym miejscem pracy kandydata, 
- co  najmniej  jedną  opinię  o  dorobku  naukowym,  dydaktycznym  i  organizacyjnym  sporządzoną 
przez  osobę,  która  posiada  stopień  doktora  habilitowanego  lub  tytuł  profesora  w  dziedzinie 
należącej do obszaru zainteresowań kandydata. 
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane. 
  Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. 
Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.