Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

asystent (1) w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego INA WPAE

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta (1)

w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 •  
 • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, egzekucja administracyjna, sąd administracyjny, organ administracji publicznej

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Posiadać stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne.
 2. Posiadać pozytywną opinię samodzielnego pracownika naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.
 3. Wykazywać się znajomością prawa postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego ustrojowego i prawa farmaceutycznego, popartą doświadczeniem w pracy naukowej lub zawodowej, umożliwiającą prowadzenie zajęć także z ustroju organów administracji publicznejna Studiach Podyplomowych Egzekucji Administracyjnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4. Legitymować się znacznym dorobkiem naukowym w obszarze prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, w tym być autorem (współautorem) podręcznika akademickiego.
 5. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć (wykładów, ćwiczeń) z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego oraz ustroju samorządu terytorialnego, w tym na studiach podyplomowych.
 6. Posiadać wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego wynikające z pracy w administracji rządowej i samorządowej (w pierwszej i w drugiej instancji), w tym w roli organu administracji publicznej.
 7. Posiadać umiejętność pracy w zespole naukowym.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:   do dnia 3.01.2020 r. wpisując temat wiadomości: Asystent ZPA 1.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 stycznia 2020r.

Proszę dopisać na podaniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.