Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

asystent (2) w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego INA WPAE

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta (2)

w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacjii popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: Postępowanie administracyjne, egzekucja administracyjna, sąd administracyjny, organ administracji publicznej

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Tytuł zawodowy magistra administracji.
 2. Osiągnięcia naukowe związane z tematyką postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
 3. Zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Zakładu.
 4. Recenzowane publikacje książkowe z zakresu prawa administracyjnego, zwłaszcza procesowego.
 5. Publikacje w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz   z   przypisaną   liczbą punktów, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów lub w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r.
 6. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla praktyków postępowania egzekucyjnego w administracji w tym na studiach podyplomowych.
 7. Czynny udział w co najmniej 5 ogólnopolskich konferencjach naukowych w tym co najmniej 3 organizowanych przez jednostkę inną niż Uniwersytet Wrocławski.
 8. Doświadczenie zawodowe na stanowisku orzeczniczym w strukturach państwowej lub samorządowej administracji publicznej.
 9. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów Postępowanie administracyjne i Sądowoadministracyjne, Prawo Egzekucyjne.
 10. Publikacje w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe stanowiącym załącznik do Komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.
 11. Czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
 12. Działania w zakresie popularyzującym naukę, takie jak prowadzenie strony internetowej o tematyce naukowo-dydaktycznej, działalność lub współpraca z kołami naukowymi, organizacja lub pomoc przy organizacji wydarzeń naukowych, konkursów.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:   do dnia 3.01.2020 r.  wpisując temat wiadomości: Asystent ZPA 2.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszenio złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 stycznia 2020r.

Proszę dopisać na podaniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.