Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

asystent w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa IHPP WPAE

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 •  
 • kwestionariusz osobowy

https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
i popularyzacji nauki,

 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym
  i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora
  z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

 

Słowa kluczowe: historia państwa i prawa, prawo wyznaniowe, prawo wyznaniowe i kanoniczne.

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku prawo.
 2. Zainteresowania badawcze oraz dorobek naukowy z zakresu prawa wyznaniowego, szczególnie dotyczącego Kościoła ewangelickiego (co najmniej 3 publikacje).
 3. Doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu historii państwa i prawa, prawa wyznaniowego oraz prawa wyznaniowego i kanonicznego na poziomie uniwersyteckim (co najmniej 2-letnie).
 4. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku niemieckim.
 5. Znajomość co najmniej dwóch języków nowożytnych (język niemiecki i angielski), umożliwiająca prowadzenie studiów prawnoporównawczych.
 6. Ukończone szkolenie w zakresie technik aktywizacji studentów – tradycyjnych i online oraz innowacyjnych metod dydaktycznych.
 7. Gotowość do podjęcia pracy na Uniwersytecie Wrocławskim jako podstawowym miejscu pracy.
 8. Dyspozycyjność.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr mail: jozef.koreczuk@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:   do dnia 31.12.2019 r.  (wpisując temat wiadomości: asystent ZPHPP.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.01.2020 r. Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Proszę dopisać na podaniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.