Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na 3 stanowiska profesora UWr w INE WPAE

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na trzy stanowiska

profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

w Instytucie Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 ze zm.).

            Kandydaci winni złożyć:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 2. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 3. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 4. wykaz publikacji naukowych,
 5. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub odpis dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora.

Słowa Kluczowe: ekonomia, ekonomia polityczna, ekonometria, statystyka, badania naukowe, nauczanie, metodologia ekonomii, ekonomia heterodoksyjna, analiza instytucjonalna, etyka biznesu, teoria przedsiębiorczości

Warunki jaki powinien spełniać kandydat

 • Konkurs adresowany jest do osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka lub ekonomia w specjalnościach związanych ze statystyczną analizą danych, bądź ekonometryczną analizą danych (1 stanowisko), .
 • Legitymowanie się dorobkiem naukowym w zakresie szeroko rozumianej metodyki analizy danych, wnioskowania statystycznego lub analizy ekonometrycznej.
 • Posiadać dorobek naukowy z zakresu ekonomii, zwłaszcza uwzględniający monografie opublikowane
  w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych,
 • Wykazywać znajomość heterodoksyjnych nurtów ekonomicznych oraz tematyki metodologicznej,
 • Prowadzić prace badawcze o interdyscyplinarnym charakterze, łączącym ekonomię z dyscyplinami pokrewnymi, takimi jak analiza instytucjonalna, etyka biznesu czy teoria przedsiębiorczości,
 • Posiadać doświadczenie w zakresie popularyzacji ekonomii w ramach działań instytucji trzeciego sektora,
 • Gotowość do pozyskiwania środków na badania w otwartych konkursach grantowych lub pełnienie funkcji badacza/wykonawcy w zespole realizującym granty finansowane ze środków pozyskanych w otwartych konkursach grantowych,
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie
  i prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku,
 • Predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. Witold Kwaśnicki,e-mail: witold.kwasnicki@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:  dnia 30 listopada 2019 r.  wpisując temat wiadomości: PROFESOR INE.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.12.2019 r.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Na podaniu proszę dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-10-2019
  przez: Anna Przygodzka
 • opublikowano:
  24-10-2019 12:12
  przez: Anna Przygodzka
 • zmodyfikowano:
  29-11-2019 14:08
  przez: Anna Przygocka
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 868
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego