Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DUI.244.20.2019.MH


Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Działu Usług Informatycznych

ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
    
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Działu Usług Informatycznych

Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do umowy- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część umowy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy oraz niniejsze zapytanie.

1.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.    Niniejsze zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.uni.wroc.pl. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  14 dni.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

  • Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania)
  • Do formularza ofertowego należy dołączyć:
    • Kosztorys cenowy (według wzoru Wykonawcy)
    • Opis Przedmiotu Zamówienia z uzupełnioną kolumną nr 3 („Producent oferowanego sprzętu/Oprogramowania dla poszczególnych pozycji w kol. 1”)


OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE ZAMÓWIENIA I UPRAWNIONA DO
KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Mateusz Haglauer – tel.+48 786 851 089, e-mail: mateusz.haglauer@uwr.edu.pl  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
  • własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać:

  • osobiście w Dziale Usług Informatycznych, p. 450, pl. Maxa Borna 9, 50-137, Wrocław,
  • przesłać skan oferty e-mailem na adres: mateusz.haglauer@uwr.edu.pl

w nieprzekraczalnym terminie do: 5.07.2019, do godziny 10:00.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą - najniższą cenę ofertową brutto.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na jego realizację.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany bez zastrzeżeń przez strony Protokół Ilościowy (Załącznik nr 3) i Jakościowy (Załącznik nr 4), zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Płatność będzie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą dostarczenia dokumentów w odpowiedniej formie i pozbawionych jakichkolwiek błędów lub pomyłek Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień zapłaty środków z konta Zamawiającego.


2-07-2019

Załączniki:

DOCXZałącznik.nr.1.do.zapytania.formularz.ofertowy.docx (22,92KB)
PDFProjekt umowy.pdf (162,07KB)
PDFZałącznik.nr.1.Opis.przedmiotu.zamówienia.pdf (163,21KB)
PDFZałącznik.nr.2.Miejsce.Dostaw.pdf (58,26KB)
PDFZałącznik.nr.3.Protokół_ilościowy.pdf (87,10KB)
PDFZałącznik.nr.4.Protokół_jakościowy.pdf (87,02KB)