Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji specjalizacji na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia germańska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX wieku w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego powołujących specjalności na kierunku pedagogika (profil praktyczny) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w centrum dydaktyczno-badawczym Ogród Botaniczny na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi (z późn. zm.)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 2018 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 67/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 2018 r, w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2018 r.

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 59/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie nadania kodu specjalności komunikacja społeczna na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obsługi medialnej wydarzeń organizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie likwidacji specjalizacji i specjalności nauczycielskich na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDENIE Nr 31/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie likwidacji specjalizacji nauczycielskich na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK2), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

PDF  ZARZĄDENIE Nr 34/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji specjalizacji nauczycielskiej biologia z chemią na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji specjalizacji nauczycielskich na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad konstruowania planu zadań inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi (z późn. zm.)

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Wydawniczych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji specjalizacji nauczycielskich na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia specjalność filologia germańska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filozofia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności nauczycielskiej na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 48/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Fonetyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w spawie likwidacji dwuprzedmiotowych specjalizacji nauczycielskich na stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiach pierwszego stopnia na kierunku filologa specjalność filologia angielska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności nauczycielskiej na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 101/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2011 r. w sprawie struktury studiów na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wzorów oraz zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego dostępne jest w Dziale Organizacyjnym

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych z własnego funduszu stypendialnego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 57/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 48/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia Pracowni Fonetyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 59/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie działania przy Uniwersytecie Wrocławskim Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 62/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Pracowni Chemii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku inżynieria geologiczna na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym) studiom drugiego stopnia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 65/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku chemia i toksykologia sądowa na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 67/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 30/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZANIE Nr 69/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 23 maja 2018 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wzorów oraz zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego dostępne jest w Dziale Organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego roku z dnia 23 maja 2018 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie pieczęci  urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim dostępne jest w Dziale Organizacyjnym

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku psychologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności na niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 76/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Zarządzanie Finansami – Odpowiedzialność Finansowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 77/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Human Resources w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo i Chemia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo w Biznesie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 82/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 83/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 85/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 87/2018 rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. wprowadzające zmianę do Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Wrocławskim dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagród dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (z późn. zm.)

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 89/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii: Asystent Seniora na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  Zarządzenie Nr 91/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 93/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych z własnego funduszu stypendialnego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 95/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na działalność statutową w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 96/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku chemia medyczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2018/2019
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 99/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wschodnich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 105/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Genomiki na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 106/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 108/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Inteligencji Obliczeniowej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 109/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Dydaktyki Matematyki w Instytucie Matematycznym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 110/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 111/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przyjmowania przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego członkostwa w Komitecie Honorowym
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 112/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 113/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 112/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie Nr 21/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 114/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach pierwszego stopnia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 115/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego elektronicznego systemu rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 116/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 117/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Polszczyzny Mówionej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności i specjalizacji na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku historia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 Rektora Uniwersytetu wrocławskiego z dnia 29 września 2018 r. w sprawie przekształcenia specjalizacji w specjalności na niektórych kierunkach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 122/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 14/84 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zwiedzania Auli Leopoldina
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 124/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany kodu USOS na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filologia specjalność filologia germańska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 125/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Błon Komórkowych Mikroorganizmów w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  Zarządzenie Nr 126/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia procedury udostępniania informacji publicznej w Uniwersytecie Wrocławskim na wniosek zainteresowanego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 października 2018 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 128/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 33/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” w Instytucie Biologii Roślin na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 130/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności nauczanie fizyki i matematyki na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 131/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Studiów nad Religiami w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 132/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Prawo i Chemia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2018 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 26/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 135/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2018 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
PDFNr 136_2018 z dnia 08.11.2018 r. - zmiana do 124_2016.pdf

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 137/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane studentom, doktorom i doktorom habilitowanym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 138/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie Uczelni przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 139/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2018 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla Sądowych Kuratorów Zawodowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 140/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie nadania symboli organizacyjnych i kodów jednostkom organizacyjnym w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 141/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych w Zakresie Diagnozy, Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2018 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 145/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Danio Pręgowanego w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt w Instytucie Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 146/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 147/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Rady Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 148/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 149/2018 Rektora Uniwersytetu wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające „Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim” wprowadzoną zarządzeniem Nr 123/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2009 r.
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Mikroskopii Elektronowej w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 151/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 174/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 152/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Laboratorium Piagetowskiego w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 154/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 155/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zakresu działania Biura Kanclerza Uniwersytetu Wrocławskiego
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2018
  przez: Anna Czekaj
 • opublikowano:
  04-01-2018 13:35
  przez: Anna Czekaj
 • zmodyfikowano:
  22-01-2019 11:56
  przez: Katarzyna Radke
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 12217
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×