Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2017

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.

PDFuchwała nr 1_2017_w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora.pdf
PDFuchwała nr 2_2017_w sprawie okreslenia zakresu egzaminów doktorskich.pdf
PDFuchwała nr 3_2017_przyjęcie rozprawy dokt. mgr. T. Kochańczyka i dopuszczenie jej do publicznej obrony..pdf
PDFuchwała nr 4_2017_przyjęcie rozprawy dokt. mgr R. Skibior-Błaszczyk i dopuszczenie jej do publicznej obrony..pdf
PDFuchwała nr 5_2017_powołanie składu Komisji egz. do przeprowadzenia egzaminu dokt. z dysc. podst..pdf
PDFuchwała nr 6_2017_powołanie składu Komisji egz. do przeprowadzenia egzaminu dokt. z dysc. dod. .pdf
PDFuchwała nr 7_2017_powołanie składu Komisji egzam. do przeprzeprowadzenia egzaminu z jęz. ang..pdf
PDFuchwała nr 8_2017 w sprawie wszczęcia post. o nadanie tytułu profesora dr hab Dagmarze Jakimowicz,prof. nadzw. UWr.pdf
PDFUchwała nr 8A_2017 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nad. tytułu naukowego profesora dr hab. Dagmarze Jakimowicz, prof nadzw. UWr.pdf
PDFuchwała nr 9_2017 A_Czogalla_poparcie wniosku o nagrodę PRM.pdf
PDFuchwała nr 10_2017 A_ADAMOWICZ_ poparcie wniosku o nagrodę PRM.pdf
PDFuchwała nr 11_2017 dotycząca zmiany opiekuna pracy mgr. i tematu_Z_Świątczak.pdf
PDFuchwała nr 12_2017 dotycząca zatwierdzenia przedmiotów objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na WB.pdf
PDFuchwała nr 12_2017 dotycząca zatwierdzenia przedmiotów objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na WB.pdf
PDFuchwała nr 13_2017 dotycząca stawek za powtarzanie zajęć na studiach I, II i III stopnia.pdf
PDFuchwała nr 14_2017 dotycząca limitów przyjęć na studia I i II stopnia Biotechnologii .pdf
PDFuchwała nr 15_2017 zasady rekrutacj na studia I i II stopnia r.a. 2018_2019.pdf
PDFuchwała nr 16_2017 dotycząca zasad rekrutacj na studia III stopnia.pdf
PDFuchwała nr 17_2017 dodatkowa_rekrutacja_studia_doktoranckie.pdf

 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 2/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

PDFuchwała nr 22_2017- w sprawie wyznaczenia recenzentów i uściślenia tematu rozpr. dokt. mgr A. Marchwickiej.pdf
PDFuchwała nr 23_2017 - wniosek o nagradę MNiSW dla prof. A.Krężla.pdf
PDFuchwała nr 24_2017 - wniosek o nagrodę MNiSW dla dra P.Kolesińskiego.pdf
PDFUchwała nr 25_2017 - przyjęcie i dopuszczenie do publ. obrony rozpr. dokt. A. Corcoran.pdf
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 3/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

PDFuchwała nr 28_2017 - w sprawie wyznaczenia recenzentów w przew. dokt. mgr J. Szczepaniak.pdf
PDFuchwała nr 29_2017 - w sprawie wyznaczenia recenzentów w przew. dokt. mgr A. Drozd.pdf
PDFuchwała nr 30_2017 - w sprawie powołania Komisji do przepr. egz. w zakresie dysc. podst. mgr K. Hasiewicz-Derkacz.pdf
PDFuchwała nr 31_2017 - w sprawie powołania Komisji do przepr. egz. w zakresie dysc. dod. mgr K. Hasiewicz-Derkacz.pdf
PDFUchwała nr 33_2017 - wniosek o nagrodę MNiSW dla dr A. Szlachcic.pdf
PDFUchwała nr 34_2017 - wniosek o nagrodę MNiSW dla dr. P. Gagata.pdf
PDFUchwała nr 35_2017 - wniosek o nagrodę MNiSW dla dr. A.Pomorskiego.pdf
PDFUchwała nr 36_2017 - wniosek o nagrodę MNiSW dla dr. M. Wiktora.pdf
PDFUchwała nr 37_2017 - wniosek o nagrodę Siemensa dla dr. hab. A. Czogalli.pdf

 

Uchwała z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

PDFuchwała nr 38_2017.pdf
 

 Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 5/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

PDFUchwała nr 39_2017 - wszczęcie przew. dokt. oraz wyzn. promotora mgr J. Chudzian.pdf
PDFUchwała nr 40_2017 - określenie zakresu egzaminów dokt. dla mgr J. Chudzian.pdf
PDFUchwała nr 41_2017 - wszczęcie przew. dokt. oraz wyzn. promotora mgr. inż. M. Łobockiemu.pdf
PDFUchwała nr 42_2017 - określenie zakresu egzaminów dokt. dla mgr. inż. M. Łobockiego.pdf
PDFuchwała nr 43_2017 - w sprawie wyznaczenia recenzentów rozpr. dokt. mgr. M. Mahmuda.pdf
PDFuchwała nr 44_2017 - w sprawie zmian w umowie praktyk.pdf
PDFuchwała nr 45_2017 - w sprawie wyznaczenia recenzentów rozpr. dokt. mgr I. Michalczyk.pdf
PDFUchwała nr 46_2017 - przyjęcie i dopuszczenie do publ. obrony rozpr. dokt. mgr. D. Trojanowskiego.pdf
PDFuchwała nr 47_2017 - w sprawie przeniesienia przedmiotu (st. dokt.).pdf

 Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 6/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

PDFuchwała nr 50_2017 wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Annie Barg-Wojas.pdf
PDFuchwała nr 51_2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr A. Barg-Wojas.pdf
PDFuchwała nr 52_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr A. Barg-Wojas.pdf
PDFuchwała nr 53_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z jęz. now. mgr A. Barg-Wojas.pdf
PDFuchwała nr 54_2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr J. Adamczyk.pdf
DOCXuchwała nr 55_2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr J. Adamczyk.docx
PDFuchwała nr 56_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z przedmiotu dodod. mgr J. Adamczyk.pdf
PDFuchwała nr 57_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z jęz. now. mgr J. Adamczyk.pdf
PDFuchwała nr 58_2017 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. D. Jakimowicz.pdf
PDFuchwała nr 59_2017 w sprawie odmowy przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr J. Króliczewskiemu.pdf
PDFuchwała nr 60_2017 uzasadnienie RW do uchwały nr 59_2017 .pdf
PDFuchwała nr 61_2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony - mgr. A. Drozd.pdf
PDFuchwała nr 62_2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony - mgr I. Michalczyk.pdf
PDFuchwała nr 63_2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr A. Strzałki.pdf
PDFuchwała nr 64_2017 w sprawie zatwierdzenia terminów obron prac dyplomowych.pdf                   

 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 7/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

PDFuchwała nr 69_2017 w sprawie przyjęcia rozpr. dokt. mgr A. Marchwickiej i dop. jej do publ. obrony.pdf
PDFuchwała nr 70_2017 wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora mgr M. Płachetce.pdf
PDFuchwała nr 71_2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr M. Płachetki.pdf
PDFuchwała nr 72_2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony - mgr. M. Mahmuda.pdf
PDFuchwała nr 73_2017 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr K. Hasiewicz-Derkacz.pdf
PDFuchwała nr 74_2017 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr N. Filipczak.pdf
PDFuchwała nr 75_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. M. Burdukiewiczowi.pdf
PDFuchwała nr 76_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr. M. Burdukiewiczowi.pdf
PDFUchwała nr 77_2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczeniu członków komisji habilitacyjnej dr A. Mazur.pdf
PDFUchwała nr 78_2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczeniu członków komisji habilitacyjnej dr. M. Surmie.pdf
PDFuchwała nr 79_2017 w sprawie dodatkowego terminu obron prac dyplomowych.pdf
PDFUchwała nr 80_2017 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf
PDFUchwała nr 81_2017 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf
PDFUchwała nr 82_2017 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf
PDFUchwała nr 83_2017 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf
PDFUchwała nr 84_2017 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf
PDFUchwała nr 85_2017 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf
PDFUchwała nr 86_2017 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf
PDFUchwała nr 87_2017 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osobę nie będącą naucz. akademickim.pdf
PDFuchwała nr 88_2017 w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Biotechnologia I i II stopnia.pdf
PDFuchwała nr 90_2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności jednostki za rok 2016.pdf
PDFuchwała nr 91_2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.pdf
PDFuchwała nr 92_2017 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2017.pdf
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 8/2017 z dnia 26 września 2017 r.

PDFuchwała nr 100_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr A. Kocyle.pdf
PDFuchwała nr 101_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr A. Kocyle.pdf
PDFuchwała nr 102_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jeż. obc. mgr A. Kocyle.pdf
PDFuchwała nr 103_2017 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr P. Zawilskiej.pdf
PDFuchwała nr 104_2017 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr A. Piwoni.pdf
PDFUchwała nr 96_2017 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr. M. Krzyścikowi.pdf
PDFuchwała nr 97_2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr M. Krzyścikowi.pdf
PDFUchwała nr 98_2017 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr A. Kocyle.pdf
PDFuchwała nr 99_2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr A. Kocyle.pdf
PDFuchwała_105_2017 w sprawie poparcia wniosku o stypendium MNiSW dla mgr M. Mianowskiej.pdf
PDFuchwała_106_2017 w sprawie poparcia wniosku o stypendium MNiSW dla mgr Anny Kocyły.pdf
PDFuchwała_107_2017 w sprawie powparcia wniosku o stypendium MNiSW dla mgr. Michała Padjaska.pdf
PDFuchwała_108_2017 w sprawie poparcia wniosku o stypendium MNiSW dla mgr Agnieszki Strzałki.pdf
PDFuchwała_109_2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów doktoranckich.pdf
PDFuchwała_110_2017 w sprawie zmiany w treści Zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku.pdf
PDFuchwała_110_2017 w sprawie zmiany w treści Zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku.pdf
PDFuchwała_113_2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów I i II stopnia.pdf
PDFuchwała_115_2017 w sprawie poszerzenia programu studiów I i II stopnia o dod. przed. z obszaru nauk humanistycznych.pdf
PDFuchwała_116_2017 w sprawie rozważenia rezygnacji ze Ścieżek dydaktycznych.pdf
PDFuchwała_117_2017 w sprawie opracowania jednolitego Regulaminu zasad przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia Biotechnologii..pdf
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 9/2017 z dnia 24 października 2017 r.

PDFUchwała nr 121_2017 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr. M. Skulskiemu.pdf
PDFuchwała nr 122_2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr M. Skulskiemu.pdf
PDFuchwała nr 123_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr. T. Łebkowskiemu.pdf
PDFuchwała nr 124_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr J.vChudzian.pdf
PDFuchwała nr 125_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr J. Chudzian.pdf
PDFuchwała nr 126_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. M. ŚMigi.pdf
PDFuchwała nr 127_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr. M. Śmigi.pdf
PDFuchwała nr 128_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jeż. obc. mgr. M. Śmidze.pdf
PDFuchwała nr 129_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr P. Sosickiej.pdf
PDFuchwała nr 130_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr A. Makowieckiej.pdf
PDFuchwała nr 131_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr A. Makowieckiej.pdf
PDFuchwała nr 132_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie jęz. obc. mgr A. Makowieckiej.pdf
PDFuchwała nr 133_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr M. Działo.pdf
PDFuchwała nr 134_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dysc. dod. mgr M. Działo.pdf
PDFuchwała nr 135_2017 w sprawie przyjęcia rozpr. dokt. mgr K. Hasiewicz-Derkacz i dop. jej do publ. obrony.pdf
PDFuchwała nr 136_2017 w sprawie przyjęcia rozpr. dokt. mgr N. Filipczak i dop. jej do publ. obrony.pdf
PDFUchwała nr 137_2017 w sprawie powierzenia prow. wykładu osobie spoza UWR.pdf
PDFUchwała nr 138_2017 w sprawie zlecenia przepr. wykładu dr M. Kołodziejczak.pdf
PDFuchwała nr 139_2017_pow. kier.ćwiczen.pdf
PDFuchwała nr 140_2017_zasady rekrutacji na st. III st. na rok 2017_2018.pdf
PDFuchwała nr 141_2017_zasady przyzn. st. dokt. na st. III st. na rok 2017_2018.pdf
PDFuchwała nr 142_2017_zasady przyzn. st. dla najlepszych dokt. na st. III st. na rok 2017_2018.pdf
PDFuchwała nr 143_2017_zasady przyzn. zwiększeń styp. dokt. na st. III st. na rok 2017_2018.pdf
PDFuchwała nr 145_2017_w sprawie stypendiów dokt..pdf

 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 10/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

PDFUchwała nr 147_2017 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr A. Kroczak.pdf
PDFuchwała nr 148_2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr A. Kroczak.pdf
PDFuchwała nr 149_2017_nadanie st. dra hab., dr. M. Surmie.pdf
PDFuchwała nr 150_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr A. Barg-Wojas.pdf
PDFuchwała nr 151_2017 w sprawie wyznaczenie recenzentów w rozpr. dokt. mgr P. Sosickiej.pdf
PDFuchwała nr 152_2017 w sprawie zatw. tematów prac licencjackich oraz magisterskich.pdf
PDFuchwała nr 153_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Rakenduvadhana Srinivasan.pdf
PDFuchwała nr 154_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Rafała Pietrzaka.pdf
PDFuchwała nr 155_2017 w sprawie zatwierdzenia zmiany ilości prac pisanych poza WB.pdf
PDFuchwała nr 156_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Katarzynę Gdesz.pdf
PDFuchwała nr 157_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Aleksandrę Dudek.pdf
PDFuchwała nr 158_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Judytę Kaczyńską.pdf
PDFuchwała nr 159_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Weronikę Bartosik.pdf
PDFuchwała nr 160_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Paulinę Sypek.pdf
PDFuchwała nr 161_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Klaudię Górczak.pdf
PDFuchwała nr 162_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Roberta Mroczka.pdf
PDFuchwała nr 163_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Beatę Brzezicką.pdf
PDFuchwała nr 164_2017 w sprawie pisania pracy poza WB przez Anetę Pańków.pdf
PDFuchwała nr 165_2017 w sprawie ustalenie indywidualnego programu studiów doktorantowi I roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej p. Amboise Wu.pdf
PDFuchwała nr 166_2017 w sprawie ustalenie indywidualnego programu studiów doktorantowi I roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej p. Manuel Peris Diaz.pdf
PDFuchwała nr 167_2017_ustalenie zasad wyróżniania rozprawy doktorskiej.pdf
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału Biotechnologii nr 11/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

PDFUchwała nr 170_2017 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr M. Wnętrzak.pdf
PDFUchwała nr 171_2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr M. Wnętrzak.pdf
PDFUchwała nr 172_2017 w sprawie wszczęcia przew. dokt. mgr. M. Krawcowi.pdf
PDFUchwała nr 173_2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr. M. Krawcowi.pdf
PDFUchwała nr 174_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. M. Krawca.pdf
PDFUchwała nr 176_2017 w sprawie przyjęcia rozpr. dokt. mgr A. Piwoni i dop. jej do publ. obrony.pdf
PDFuchwała nr 177_2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dysc. podst. mgr. P. Biniarza.pdf
PDFUchwała RW_175_2017.pdf
PDFUchwała_178_2017 w sprawie zatw. dod. tematów prac licencjackich oraz magisterskich.pdf
PDFUchwała_179_2017 w sprawie zatw. limitów przyjęć na studia I i II stopnia.pdf
PDFUchwała_180_2017 w sprawie zatw. stawek opłat za studia i powt. zajęć.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2017
  przez: Nina Giemza
 • opublikowano:
  11-01-2017 10:44
  przez: Beata Gubernator
 • zmodyfikowano:
  20-01-2018 22:01
  przez: Nina Giemza
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 2463
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×