Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie obowiązku zgłaszania do Działu Logistyki informacji o nabyciu, zbyciu i likwidacji środków transportu będących we władaniu uczelnianych jednostek rozliczeniowych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Prawa Ochrony Środowiska i Administracyjnego Prawa Porównawczego w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie czasu pracy pracowników bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 94/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Wrocławskim badań ankietowych z wykorzystaniem systemu Ankieter
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 140/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Biologii dla Nauczycieli na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Pracowni Filozofii Komunikacji w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności judaistyka na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 20/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców odbywających studia oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku turystyka na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku socjologia ekonomiczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu Socjologii Płci i Rodziny w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 27/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2016/2017
 

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Bachelor of Business and Administration na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku chemia – studia międzynarodowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym) studiom drugiego stopnia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 34/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Ponglishem i Nowymi Odmianami Języków w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami (Project Management) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności fimoznawstwo na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności filologia indyjska i kultura Indii na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 38/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności teatrologia na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 39/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku interdyscyplinarne studia europejskie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności socjologia przestrzeni na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 42/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania imienia Kompleksowi Sportowemu Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 43/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii Medycznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/2017
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 92/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim (dostępne na wniosek) - zarządzenie uchylone przez zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 6 lipca 2016 r.

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie likwidacji jednolitych stacjonarnych magisterskich studiów na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 49/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych studiach na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 51/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie utworzenia w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Pracowni Metodologii Badań nad Edukacją w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania kodu USOS niestacjonarnym (zaocznym) studiom drugiego stopnia na kierunku konsulting prawny i gospodarczy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie czasu pracy pracowników bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 55/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2016/2017
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 63/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzących postępowania rekrutacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2016 r.
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 66/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji specjalności pedagogika ogólna na stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia specjalności Advanced Synthesis in Chemistry na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2016/2017
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Studiów Żydowskich w Katedrę Judaistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 71/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Pracowni Kultury Literackiej XX w. w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 72/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Rewitalizacją w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 73/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Kształcenia na Odległość

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 74/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia kursów e-learningowych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  Zarządzenie Nr 75/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych prowadzonych na wydziale
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Chemii Biologicznej w Zakład Chemii Biologicznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającego zarządzenie Nr 92/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadzające Regulamin organizowania imprez dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 80/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 81_2016 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej SPNJO UWr.pdf

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 82_2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.pdf

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 83/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Pracowni Historii Kultury Staropolskiej i jej Dziedzictwa w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej od XVI do XVIII w. Instytutu Historycznego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 86/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w Uniwersytecie Wrocławskim z substancjami zubożającymi warstwę ozonową i fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz produktami, urządzeniami, instalacjami i systemami zawierającymi te substancje i gazy
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 87/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 90/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania kodów Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 95/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. Zagospodarowania Składników Majątkowych
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 96/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 97/2016 r. z dnia 18.10.2016 r. w sprawie utworzenia pracowni dydaktycznych na Wydziale Chemii UWr

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 99/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 100/2016 z dnia 25.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 101/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3.11.2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 102/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 103/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Matematycznym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 104/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Translatoryki w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 105/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Chemii i Ochrony Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 106/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 94/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 108/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 109/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 110/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2016 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 174/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 111/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020
 

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 112/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2016 r.

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 113/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 114/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZADZENIE Nr 115/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 118/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 120/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przekształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii oraz utworzenia Stacjonarnych i Niestacjonarnych (zaocznych) Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce w Instytucie Politologii
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 121/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 122/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 123/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.12.2016 r. w sprawie likwidacji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 125/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji specjalności economic and sustainable business (ekonomia i ekobiznes) na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku ekonomia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 126/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 127/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 128/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2016
  przez: Anna Czekaj
 • opublikowano:
  13-01-2016 10:39
  przez: Anna Czekaj
 • zmodyfikowano:
  16-01-2017 11:33
  przez: Karolina Liwanowska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 17838
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×