Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2015 roku z dnia 09.01.2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2015 roku z dnia 14.01.15 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w Uniwersytecie Wrocławskim z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (substancjami kontrolowanymi).pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2015 roku z dnia 22.01.2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2015 roku z dnia 26.01.2015 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 146 z 2012 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2015 roku z dnia 27.01.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 174 z 2013 roku w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2015 roku z dnia 27.01.2015 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego i szkolenia oraz określenia zasad ich wypełniania.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2015 roku z dnia 30.01.2015 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2015 roku z dnia 4.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń prowadzonych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2015 roku z dnia 5.02.2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2015 roku z dnia 10.02.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2015 roku.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2015 z dnia 10.02.2015 r. w sprawie zmian w KFN na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2015 roku z dnia 11.02.2015 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Rosjoznawstwa w IFS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2015 roku z dnia 11.02.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności Media and Politics na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku politologia na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2015 roku z dnia 11.02.2015 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dycyplinarnej dla Doktorantów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2015 roku z dnia 16.02.2015 r. w sprawie nadania kodu USOS studiom I stopnia na kierunku inżynieria geologiczna.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2015 roku z dnia 17.02.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 104 z 2014 roku - Regulamin pomocy materialnej dla studentów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2015 roku z dnia 18.02.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności socjologia ekologii na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2015 roku z dnia 18.02.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 140 z 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów BU we Wrocławiu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2015 roku z dnia 25.02.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 113 z 2014 roku w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2015 roku z dnia 25.02.2015 r. w sprawie likwidacji specjalności na kierunku pedagogika na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2015 roku z dnia 25.02.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności edukacja dla bezpieczeństwa wobez zagrożeń społecznych na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2015 roku z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii w ING na WNZKS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2015 roku z dnia 25.02.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności global security na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku politologia na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2015 roku z dnia 04.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2015 roku z dnia 10.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC).pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2015 roku z dnia 10.03.2015 r. w sprawie nadania kodu USOS studiom na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe na WFA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2015 roku z dnia 11.03.2015 r. w sprawie utworzenia Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2015 roku z dnia 24.03.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności analityka chemiczna na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku chemia na WCH UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Język Rosyjski w Biznesie na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2015 roku z dnia 24.03.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na kierunku pedagogika na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2015 roku z dnia 25.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Archiwum UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2015 roku z dnia 27.03.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności inteligentne przetwarzanie danych na stacjonarnych studiach II stopnia 1,5-rocznych na kierunku informatyka na WMI UWr.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2015 roku z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 92 z 2008 roku z dnia 15.12.2008 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim (dostępne na wniosek)

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2015 roku z dnia 31.03.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 24 z 2015 r. w sprawie Regulaminu krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia rozwoju.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2015 roku z dnia 31.03.2015 r. w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2015-2016.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2015 roku z dnia 03.04.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 141 z 2014 roku.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2015 roku z dnia 07.04.2015 r. w sprawie nadania kodu USOS studiom na kierunku zarządzanie projektami społecznymi na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2015 roku z dnia 07.04.2015 r. w sprawie nadania kodu USOS studiom na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2015 roku z dnia 07.04.2015 r. w sprawie nadania kodu USOS studiom na kierunku biologia człowieka na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2015 roku z dnia 07.04.2015 r. w sprawie nadania kodu USOS studiom na kierunku chemia medyczna na WCH UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2015 roku z dnia 07.04.2015 r. w sprawie nadania kodu USOS studiom na kierunku chemia i toksykologia sądowa na WCH UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2015 roku z dnia 07.04.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku polski system prawny na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2015 roku z dnia 08.04.2015 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie IRK w roku akademickim 2015-2016.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2015 roku z dnia 08.04.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2015 roku.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2015 roku z dnia 14.04.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku LL.M. International and European Law na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2015 roku z dnia 20.04.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 113 z 2014 roku w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2015 roku z dnia 21.04.2015 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w IS na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2015 roku z dnia 21.04.2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2015 roku z dnia 21.04.2015 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisj Dyscyplinarnej dla Studentów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2015 roku z dnia 22.04.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 16 z 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2015 roku z dnia 22.04.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności master's study of theoretical physics na kierunku fizyka na WFA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2015 roku z dnia 22.04.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności dalekowschodniej i specjalizacji na kierunku filologia na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2015 roku z dnia 22.04.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności ukrainistyka z anglistyką na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2015 roku z dnia 22.04.2015 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2015 roku z dnia 27.04.2015 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii - Asystent Seniora na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2015 roku z dnia 27.04.2015 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2015 roku z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania w UWr odpadami innymi niż komunalne.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2015 roku z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad projektowania i uruchamiania programów kształcenia w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2015 roku z dnia 30.04.2015 r. w sprawie utworzenia Pracowni Archeologii Pozaeuropejskiej w IAr na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2015 roku z dnia 07.05.2015 r. w sprawie wynagrodzenia komisji rekrutacyjnych 2015-2016.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2015 roku z dnia 07.05.2015 r. w sprawie zmiany do zarządzenia nr 6 z 2015 roku w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kursu dokształcającego, szkolenia oraz zasad wypełniania.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2015 roku z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30 z 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2015 roku z dnia 14.05.2015 r. w sprawie utworzenia Pracowni Modelowania Analogowego Procesów Geologicznych na WNZKS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2015 roku z dnia 19.05.2015 r. wprowadzające zmianę do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2015 roku z dnia 25.05.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach na kierunku ekonomia na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2015 roku z dnia 25.05.2015 r. zmianiające zarządzenie nr 25 z 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury rejestracji w systemie IRK, IRC oraz organizacji procesu rekrutacji w roku akadem. 2015-2016.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2015 roku z dnia 27.05.2015 r. zmieniające zarząrzenie nr 78 z 2002 roku w sprawie polityki rachunkowości.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2015 roku z dnia 27.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zagranicznego stażu studnckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2015 roku z dnia 01.06.2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2015 roku z dnia 01.06.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności studia regionalne i rozwmojowe na kierunku stosunki międzynarodowe na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2015 roku z dnia 01.06.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności communicationa design na kierunku komunikacja wizerunkowa na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2015 roku z dnia 01.06.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2015 roku z dnia 01.06.2015 r. w sprawie likwidacji specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2015 roku z dnia 08.06.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 43 z 2015 roku w sprawie IRK dla doktorantów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2015 roku z dnia 09.06.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 43 z 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania do Ubezpieczenia Zdrowotnego Studentów i Doktorantów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2015 roku z dnia 22.06.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 62 z 2014 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacnia stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2015 roku z dnia 22.06.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 63 z 2014 roku w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2015 roku z dnia 24.06.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 9 z 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2015 roku z dnia 26.06.2015 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Wydawca Produktów Cyfrowych na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2015 roku z dnia 26.06.2015 r. w sprawie utworzenia specjalności Europe in the World na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku politologia na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2015 roku z dnia 26.06.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 35 z 2015 roku w sprawie opłat za studia w UWr w roku akademickim 2015-2016.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2015 roku z dnia 26.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi list stypendialnych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2015 roku z dnia 29.06.2015 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2015 roku z dnia 30.6.2015 r. w sprawie przekształcenia Katedry Muzykologii w Instytut Muzykologii na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2015 roku z dnia 03.07.2015 w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jeednolitych magisterskich w języku polskim, angielskim, suplementów i trybu ich wydawania.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2015 roku z dnia 06.07.2015 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w CEN UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2015 roku z dnia 06.07.2015 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Podstaw Prawa dla Nauczycieli i Pedagogów na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2015 roku z dnia 07.07.2015 r. w sprawie uwtorzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Finansami - Odpowiedzialność Finansowa na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2015 roku z dnia 09.07.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 141 z 2014 roku w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2015 roku z dnia 14.07.2015 r. w sprawie trybu udzielania nauczycielowi akademickiemu UWr płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2015 roku z dnia 15.07.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 63 z 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania grupy 5 % najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UWr.pdf

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 95/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Pracowni Taksonomii Roślin w Zakładzie Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 96/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Analiz Regionalnych i Lokalnych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 97/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 99/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany nazw Zakładu Językoznawstwa Angielskiego oraz Pracowni Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia kursów e-learningowych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 103/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2015 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 43/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 104/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 105/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przydziału uprawnień osobom uprawnionym do pracy w systemie teleinformatycznym /TI/ (zastrzeżone)

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 106/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych Zarządzanie Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 107/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 110/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 111/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 122/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 112/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Italianistyki w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Ekologii Roślinności w Zakładzie Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 114/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2015 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 115/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2015 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 23/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 116/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Literatury i Kultury Francuskiej i Włoskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 117/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 118/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne i zewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 119/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim wzorów dokumentów potwierdzających efekty uczenia się

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 122/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 123/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu OTRS, koordynującego wsparcie informatyczne w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 124/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 5/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy (z późniejszymi zmianami)

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2015 r.
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 126/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 127/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Pedagogicznego w zakresie „Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych” na WNHP UWr
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 128/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Pracowni Technik Komputerowych w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 129/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej UWr

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 130/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego zasady (politykę) rachunkowości w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami)
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2015
  przez: Karolina Liwanowska
 • opublikowano:
  09-01-2015 11:46
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  23-05-2017 13:22
  przez: Karolina Liwanowska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 18310
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×