Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2010 roku z dnia 4.01.2010 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru Jednostki w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2010 roku z dnia 13.01.2010 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Adsorpcji w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na WFA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2010 roku z dnia 13.01.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 87 z 2000 r. w sprawie utworzenia przy UWr Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2010 roku z dnia 25.01.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 76 z 2008 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2010 roku z dnia 27.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w funkcjonowaniu Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO przy IFT na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2010 roku z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Pracowni Macedonistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2010 roku z dnia 8.02.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej UWr oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2010 roku z dnia 09.02.2010 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2010 roku z dnia 19.02.2010 r. wprowadzające zmiany w strukturze organizacyjnej WCh UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2010 roku z dnia 23.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w KMISH.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2010 roku z dnia 25.02.2010 r. w sprawie likwidacji specjalności służby społeczne na kierunku socjologia na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2010 roku z dnia 01.03.2010 r. wprowadzające zmiany w strukturze organizacyjnej WCh UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2010 roku z dnia 02.03.2010 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej specjalność głównia filozofia i dodatkowa język polski na kierunku filozofia na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2010 roku z dnia 05.03.2010 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 16 z 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2010 roku z dnia 05.03.2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia na specjalności filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska oraz filologia klasyczna w ISKŚO na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2010 roku z dnia 9.03.2010 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2010 roku z dnia 15.03.2010 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Immunologii w Zakład Biologii Patogenów i Immunologii w IGM na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2010 roku z dnia 16.03.2010 r. w sprawie utworzenia specjalności dziennikarskiej i specjalności Public Relations na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IDiKS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2010 roku z dnia 17.03.2010 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Socjologii Stosunków Politycznych w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2010 roku z dnia 26.03.2010 r. w sprawie procedur obowiązujących w Dziale Ochrony Mienia UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2010 roku z dnia 29.03.2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2010 roku z dnia 29.03.2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2010 roku z dnia 7.04.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 24 z 2009 r. w sprawie dodatku specjalnego dla wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2010 roku z dnia 12.04.2010 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Terapii Neuropsychologicznej na Pracownię Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego w IP na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2010 roku z dnia 12.04.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Transeuropejskie w Sytuacjach Kryzysowych w IS na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2010 roku z dnia 14.04.2010 r. w sprawie utworzenia Pracowni Studiów Globalnych w Instytucie Kulturoznawstwa na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2010 roku z dnia 21.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron WWW w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2010 roku z dnia 21.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2010 roku z dnia 21.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Lokalnej Sieci Komputerowej Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2010 roku z dnia 21.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury stosowania oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2010 roku z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2010 roku z dnia 28.04.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17_2010 Rektora UWr dnia 9.03.2010 r. wprowadzającego Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2010 roku z dnia 28.04.2010 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w UWr na rok akademicki 2010-2011.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2010 roku z dnia 4.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2010 roku z dnia 17.05.2010 r. w sprawie Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2010 roku z dnia 21.05.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2010-2011 związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2010 roku z dnia 25.05.2010 r. w sprawie utworzenia specjalności nowe technologie multimedialne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IDiKS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2010 roku z dnia 26.05.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Biblioterapii w Instytucie Psychologii na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2010 roku z dnia 26.05.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwa Energetycznego na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2010 roku z dnia 26.05.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Nowych Technologii w Edytorstwie w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2010 roku z dnia 26.05.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Międzykulturowości w Zarządzaniu w ISM na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2010 roku z dnia 26.05.2010 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 32 z 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2010 roku z dnia 31.05.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 44 z 2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników UWr w napoje.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2010 roku z dnia 1.06.2010 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2010 roku z dnia 2.06.2010 r. w sprawie utworzenia studiów inżynierskich w ramach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka na WMI UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2010 roku z dnia 2.06.2010 r. w sprawie zmiany nazw specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku geografia na WNZKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2010 roku z dnia 7.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2010 roku z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Geografii Społecznej i Ekonomicznej na Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych w IGRR na WNZKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2010 roku z dnia 1.07.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 104 z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2010 roku z dnia 6.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78 z 2002 r. wprowadzającego zasady - politykę - rachunkowości w UWr z późniejszymi zmianami.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2010 roku z dnia 9.07.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17 z 2010 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2010 roku z dnia 12.07.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 28 z 2008 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2010 roku z dnia 13.07.2010 r. w sprawie likwidacji Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2010 roku z dnia 14.07.2010 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Piagetowskiego w Instytucie Psychologii na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2010 roku z dnia 29.07.2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2010 roku z dnia 29.07.2010 r. w sprawie utworzenia specjalności fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IDiKS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2010 roku z dnia 29.07.2010 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej filologia germańska z filologią angielską w IFG na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2010 roku z dnia 29.07.2010 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej filologia angielska z filologią germańską w IFA na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2010 roku z dnia 30.07.2010 r. w sprawie likwidacji i utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych studiach drugiego stopnia na kierunku biologia na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2010 roku z dnia 30.07.2010 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności geografia społeczno-ekonomiczna na studiach drugiego stopnia na kierunku geografia w IGRR na WNZKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2010 roku z dnia 30.07.2010 r. w sprawie utworzenia specjalności geoekologia stosowana na kierunku geografia w IGRR na WNZKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2010 roku z dnia 30.07.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Rosjoznawstwo w IFS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2010 roku z dnia 30.07.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Język Rosyjski w Biznesie w IFS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2010 roku z dnia 9.08.2010 r. w sprawie przeniesienia Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii do Instytutu Biologii Roślin na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2010 roku z dnia 12.08.2010 r. w sprawie utworzenia specjalności reklama na Studiach Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2010 roku z dnia 12.08.2010 r. wprowadzające zmiany na Podyplomowych Studiach Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2010 roku z dnia 12.08.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w Zakresie Pedagogiki Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej w Instytucie Pedagogiki na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2010 roku z dnia 13.08.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w Zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Opieki nad Dzieckiem w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2010 roku z dnia 23.08.2010 r. określajace procedurę wystawienia przez UWr zaświadczeń dotyczących pozyczek i kredytów studenckich.pdf

 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2010 roku z dnia 16.09.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2010 roku z dnia 28.09.2010 r. uchylające zarządzenie nr 89 z 2006 r..pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2010 roku z dnia 1.10.2010 r. wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w CEN UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2010 roku z dnia 1.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla studentów cudzoziemców UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2010 roku z dnia 1.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2010 roku z dnia 7.10.2010 r. określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2010 roku z dnia 14.10.2010 r. w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2010 roku z dnia 14.10.2010 r. w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Austriackiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2010 roku z dnia 14.10.2010 r. w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2010 roku z dnia 27.10.2010 r. w sprawie utworzenia specjalizacji na kierunku filologia w ramach specjalności filologia indyjska i kultura Indii w ISKŚO na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2010 roku z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w IINiB na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2010 roku z dnia 27.10.2010 r. w sprawie utworzenia specjalności prasa w systemie komunikacji społecznej na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w IINiB WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2010 roku z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności chemia podstawowa na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na WCh UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2010 roku z dnia 29.10.2010 r. w sprawie utworzenia specjalności Journalism and Social Communication na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IDiKS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2010 roku z dnia 3.11.2010 r. w sprawie przekształcenia specjalizacji mineralogia i petrologia w specjalność petrologia i mineralogia stosowana na kierunku geologia w ING na WNZKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2010 roku z dnia 8.11.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2010 roku z dnia 8.11.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Surowce energetyczne i źródła odnawialne energii na WNZKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2010 roku z dnia 8.11.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Ocena zasobów środowiska i zagrożeń środowiskowych na WNZKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2010 roku z dnia 8.11.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych na WNZKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2010 roku z dnia 16.11.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 29 z 2009 r. określające sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2010 roku z dnia 16.11.2010 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 16 z 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2010 roku z dnia 24.11.2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w CEN UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2010 roku z dnia 24.11.2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2010 roku z dnia 25.11.2010 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowych specjalizacji nauczycielskich na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku matematyka na WMI UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2010 roku z dnia 25.11.2010 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2010 roku z dnia 25.11.2010 r. w sprawie utworzenia trzech specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2010 roku z dnia 30.11.2010 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych na WPAiE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2010 roku z dnia 30.11.2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej w Instytucie Nauk Administracyjnych na WPAiE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2010 roku z dnia 30.11.2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Ochrony Środowiska i Administracyjnego Prawa Porównawczego w Instytucie Nauk Administracyjnych na WPAiE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2010 roku z dnia 30.11.2010 r. w sprawie likwidacji Zakładu Filozoficznego Podstaw Psychologii w Instytucie Psychologii na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2010 roku z dnia 1.12.2010 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 102 z 2010 r. w sprawie utworzenia ZPOŚAPP WNA na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2010 roku z dnia 9.12.2010 r. w sprawie nadania kodów USOS na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2010 roku z dnia 10.12.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 48 z 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2010 roku z dnia 22.12.2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Dydaktyczno-Medialnego na WFA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2010 roku z dnia 22.12.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 76 z 2010 r. wprowadzającego zmiany w funkcjonowaniu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w CEN UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2010 roku z dnia 23.12.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 94 z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2010 roku z dnia 30.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2010
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  04-01-2010 14:13
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  08-01-2016 12:01
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3901
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×